E39 Sykkelstamveg Bergen

Bergen kommune,

  • Tiltaksområde: Gange, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Finansieringskilde: Statlige programområdemidler
  • Status: Utbyggingsfasen

Sykkelstamveg Bergen vil danne ryggraden i sykkelvegnettet i Bergen. Tiltaket vil omfatte etablering av sykkelveg med fortau langs hele strekningen fra Flesland i sør til Vågsbotn i nord, i samsvar med sykkelstrategi for Bergen.

Sykkelstamveg Bergen består av åtte delstrekninger:

 

Ved å skille gående og syklende vil syklister kunne holde jevn hastighet, uten å komme i konflikt med gående. Tiltaket vil derfor bedre tilbudet for begge trafikantgrupper. Kryss med sideveger vil få bedret sikt og utforming som tydeliggjør vikepliktforhold. Behovet for bilkjøring på traséen minimeres og forventes å forsvinne etterhvert som områdene rundt videreutvikles.

Prosjektets brukergrupper er blant annet transportsyklister til og fra arbeid/studie, samt lokal gang- og sykkeltrafikk til skoler, daglige gjøremål og fritidsaktiviteter.

Gang- og sykkelanlegget skal oppfylle krav til hovedsykkelrute. Prosjektet skal bidra til økt trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper på strekningen.

Ved å tilrettelegge for gående og syklende vil en bidra til Miljøløftet sitt mål om nullvekst i personbiltransporten. Tiltaket skal også bidra til å nå målene som er satt i kommuneplanens arealdel (KPA) om arealbruk og byutvikling. 

Avkjørselssanering, siktutbedring, tilrettelagte kryssingspunkt samt adskilt tilbud til gående og syklende skal bidra til å nå målet om trafikksikkerhet (nullvisjonen), fremkommelighet, klima og miljø.