Sykkelstamveg Bergen: Delstrekning 6b+c Bradbenken–Glass Knag

Bergen kommune, Bergenhus

  • Tiltaksområde: Gange, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Finansieringskilde: Statlige programområdemidler
  • Status: Planleggingsfasen

Bradbenken–Glassknag utgjør to av parsellene (b og c) på delstrekning 6 av den planlagte sykkelstamvegen i Bergen, fra Flesland til Vågsbotn.  

Prosjektet vil gi et sammenhengende sykkeltilbud inn mot Bergen sentrum nord, som er mer attraktivt og trafikksikkert for svært mange syklende på strekningen.

Prosjektet ligger langs fylkesveg, men sykkelruten er et erstatningstilbud for Fløyfjellstunnellen og dermed et riksvegprosjekt. Prosjektet inkluderer også et godt tilbud til gående og kollektivfelt.

Arbeidet i Gjensidigekrysset og langs Reperbanen er den mest krevende delen av prosjektet, og det  som ventes å ta lengst tid. Utfordringene her er begrenset plass, trafikkavvikling, arbeid tett på vernede bygg, grunnforhold og eksisterende infrastruktur i grunnen. Strekningen fra Bradbenken–Sandvikstorget er hovedsakelig overflatearbeid. 

Dagens veg, gangveg og sykkelfelt skal fordeles bedre mellom de ulike trafikantgruppene for å gi gående og syklende sikrere veg. Det skal bygges sykkelveg med fortau og etableres signalregulering i krysset ved Gjensidigegården.

Det har vært flere ulykker mellom syklist og bil i krysset ved Gjensidigegården. Når strekningen er ferdig bygget vil det være tofelts sykkelvei langs reperbanen mot krysset ved Gjensidigegården der det etableres signalregulering.

Delstrekningene 6b og 6c blir bygget ut samtidig. 

Statens vegvesen har nå signert kontrakt med Vassdal & Stol om byggingen av delstrekningen, og arbeidet starter opp tidlig i april 2024.