Sykkelstamveg Bergen: Delstrekning 5a Kristianborg–Bergen sentrum

Bergen kommune, Årstad

  • Tiltaksområde: Gange, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Finansieringskilde: Statlige programområdemidler
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig: 2023

Dette er delstrekning 5 a av den planlagte sykkelstamvegen i Bergen, fra Flesland til Vågsbotn. 

Delstrekningen går fra Kristianborg bybanestopp, via Møllendal til Bergen sentrum. Tiltaket er viktig for å binde sammen tilbudet til gående og syklende på strekningen Sentrum–Møllendal–Kronstad–Mindemyren.

Delstrekningen er bygget parallelt med  Bybanen B4 Sentrum–Fyllingsdalen på den gamle Vossebanetraséen. Den gamle jernbanetunnelen under Møllendal er blitt gjort om til gang- og sykkeltunnelen Kronstadtunnelen, med en lengde på 450 meter.

Totalt har delstrekningen en lengde på 4,3 km. Det er etablert sykkelveg med 4 meter bredde og  2,5 m fortau.

Formålet med prosjektet er å oppnå økt sykkelandel, økt gangandel, bidra til å nå nullvekstmålet og økt trafikksikkerhet. Prosjektet vil etablere sammenhengende sykkelveg med fortau med god kvalitet, som vil gi et godt tilbud til både gående og syklende på strekningen mellom Bergen sentrum og Mindemyren. Strekningen inngår som en viktig del av ryggraden i sykkelvegnettet i Bergen sør.

Hele delstrekningen sto ferdig i april 2023. Bildet er fra åpningshelgen 15.–16. april. Foto: Thor Brødreskift.