Dette er Miljøløftet

Gjennom byvekstavtaler samarbeider de tre forvaltningsnivåene stat, fylkeskommune og kommune om det nasjonale målet om nullvekst i persontransport med personbil.

Miljøløftet er samarbeidet om byvekstavtalen for bergensområdet, som er inngått mellom Samferdselsdepartementet med Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet med Statsforvalteren i Vestland, og Vestland fylkeskommune og kommunene Bergen, Alver, Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden.

Den nye byvekstavtalen sikrer over 16 milliarder til investeringer i bergensområdet fram til 2029. Med utvidelsen av avtaleområdet til også å gjelde omegns­kommunene Alver, Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden legges det til rette for mer helhetlig planlegging av areal- og transportpolitikk. Avtalen sikrer gjensidige forpliktelser for å nå nullvekstmålet og skal bidra til å skape et storbyområde som er planlagt og tilrettelagt for framtidens grønne transportløsninger.

Du vil merke effekten av tiltakene i Miljøløftet ved at

  • det blir enklere og tryggere å være syklist og gående
  • kollektivtilbudet blir bedre
  • veiene blir tryggere og trafikkavviklingen mer effektiv
  • byrommene blir triveligere og grønnere med plass til flere mennesker og mindre biler
  • luften vi puster inn hver dag blir bedre