Sykkelstamveg Bergen: Delstrekning 5b Fjøsangerveien/Solheimsgaten–Fabrikkgaten

Bergen kommune, Årstad

  • Tiltaksområde: Gange, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Finansieringskilde: Statlige programområdemidler
  • Status: Planleggingsfasen

Dette utgjør en del av delstrekning 5 av den planlagte sykkelstamvegen i Bergen, fra Flesland til Vågsbotn. 

Parsellen går fra Fabrikkgaten til Solheimsgaten og binder sammen hovedsykkeltilbudet langs E39 over Fjøsangerveien. Det planlegges for sykkelveg med fortau med kryssing i plan. Lengden blir ca. 400 m langs E39 Fjøsangervegen.

Sykkelvegen viderefører eksisterende sykkelveg med fortau på østsiden av E39 ved Møller bil, og krysser Fabrikkgaten i plan. Sykkelvegen legges videre øst for Fjøsangerveien fram til Edvard Griegs veg. Her krysses E39 og knyttes på vestsiden til eksisterende  sykkelveg med fortau ved Solheimsgaten.

Planarbeidet inkluderer også en strekning på ca. 100 m langs Fv5328 Fabrikkgaten for å sikre en god kobling mot høyskoleområdet på Kronstad og eksisterende sykkelveg med fortau. 

Gangtilbudet på strekningen langs E39 videreføres langs vestsiden av Fjøsangerveien. Ved å flytte flere syklister over på østsiden av Fjøsangerveien bedres også fremkommeligheten og trafikksikkerheten på vestsiden der den offentlige gangdelen av tiltaket vil ligge. Prosjektet vurderer også utbedring av dagens holdeplasser for kollektiv.