Sykkelstamveg Bergen: Delstrekning 4 Fjøsanger–Kristianborg

Bergen kommune, Fana

  • Tiltaksområde: Gange, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Finansieringskilde: Statlige programområdemidler
  • Status: Planleggingsfasen

Fjøsanger–Kristianborg utgjør delstrekning 4 av den planlagte sykkelstamvegen i Bergen, fra Flesland til Vågsbotn. 

Delstrekningen binder sammen gang- og sykkeltilbud fra Fana og Ytrebygda med sykkeltilbudet fra sentrum og Fyllingsdalen ved bybanestoppet Kristianborg.

Tiltaket består i etablering av nytt gang- og sykkeltilbud over en lengde på 1,7 km fra Gamlehaugvegen på Fjøsanger til Kristianborg bybanestopp på Minde,  samt en arm fra Fjøsangerkrysset mot Straumevegen. 

Det skal legges til rette for en trafikksikker og attraktiv løsning for både gående og syklende med god linjeføring og skille mellom gående og syklende. Opprusting av holdeplasser og bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken vil også inngå som del av planarbeidet.

Arbeidet med delstrekningen er i reguleringsplanfasen.