Sykkelstamveg Bergen: Delstrekning 3 Nesttun–Fjøsanger

Bergen kommune, Fana

  • Tiltaksområde: Gange, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Status: Planleggingsfasen

Nesttun–Fjøsanger utgjør delstrekning 3 av den planlagte sykkelstamvegen i Bergen, fra Flesland til Vågsbotn. 

Delstrekningen  går  fra Skjoldskiftet til Gamlehaugen og vil binde sammen Nesttun og Fana-området med Fjøsanger og søndre deler av Bergensdalen. En sidearm til Nesttunvegen på nordsiden av Hopsvannet inngår i prosjektet. Lengden på delstrekningen vil være 4,1 km.

Tiltaket er en oppgradering av en viktig delstrekning på selve ryggraden i sykkelnettet i Bergen. Dagens gang og sykkelveg har mange syklister med høy fart og det er stort behov for eget fortau til skolebarn og andre gående. Tiltaket vil dempe eksisterende konflikt mellom gående og syklende og dermed legge til rette for at flere barn kan gå til skolen. Paradis og Midtun skoler, samt Hop oppveksttun ligger langs strekningen.

Reguleringsplan for strekningen er utarbeidet, og er under behandling. 

Prosjektet er prioritert med midler i handlingsprogram 2024–2027, men for å kunne gi det plass i porteføljen, har prosjektet fått en ramme som er i overkant av 100 mill. lavere enn det som var spilt inn. Det er en forutsetning at prosjektet blir skalert ned, eller at bare deler av prosjektet blir gjennomført innenfor tildelt ramme.