Organisering

Miljøløftets styringsgruppe består av representanter fra de fem samarbeidspartene. Per mai 2018 er det byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti, fylkesordfører Anne Gine Hestetun, jernbanedirektør Kirsti Lovise Slotsvik, fylkesmann i Hordaland Lars Sponheim og vegdirektør Terje Moe Gustavsen, som leder styringsgruppen.

Sekretariatet

Miljøløftets sekretariat består av sekretariatsleder, som har den daglige administrative ledelsen på vegne av administrerende koordineringsgruppe og styringsgruppen. Sekretariatslederen forbereder saker for styringsgruppen og skal sørge for at det utarbeides saksunderlag og faglige utredninger som er nødvendig for styringsgruppens beslutninger. Sekretariatsleder har også ansvar for å utarbeide årlige handlingsprogram.

Administrerende koordineringsgruppe

Består av administrativ ledelse i Bergen kommune, Statens vegvesen, Hordalandfylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Miljøløftets sekretariatsleder. Utvalget samordner innspillene fra hvert fagområde, og lager forslag til prioritering og finansiering innenfor tilgjengelige rammer.

Faggrupper

Miljøløftet har fem faggrupper som er satt sammen av fagfolk fra Bergen kommune, Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune. Miljøløftet sine fem faggrupper er

  • Gang- og sykkel 
  • Trafikksikkerhet 
  • Kollektiv 
  • Sentrum 
  • Kommunikasjon

Gruppene anbefaler tiltak innenfor hvert fagområde. Til grunn for de anbefalte tiltakene ligger både faglige analyser, politiske føringer og innspill fra publikum.