Bybanen til Fyllingsdalen

Bergen kommune, Flere bydeler

  • Tiltaksområde: Areal- og knutepunktsutvikling, Gange, Kollektiv
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel, Kollektiv
  • Finansieringskilde: Bompenger, Statlige tilskudd til store kollektivprosjekt
  • Status: Utbyggingsfasen
  • Ferdig: November 2022

Bybanen byggetrinn 4 til Fyllingsdalen er det største enkeltprosjektet i Miljøløftet. 

Gjennom byggetrinn 4 etableres en ny bybanelinje  fra Kaigaten i Bergen sentrum til Fyllingsdalen terminal, ved kjøpesenteret Oasen. Traseen er omlag 10 kilometer lang og får ni holdeplasser. 

De ni holdeplassene er Kaigaten, Nonneseter, Bystasjonen, Fløen, Haukeland sjukehus, Kronstad, Mindemyren, Kristianborg og Fyllingsdalen terminal.

Reisetiden blir rundt 16 minutter. Det er ca. 5 km trasé i dagen, og 5 km i tunnel. Holdeplassen Haukeland sjukehus ligger 30 meter under bakken, og har to utganger, en mot Haukeland og en mot Haraldsplass. 

Traseen gir god betjening av byutviklingsområder og viktige målepunkt. Det er lagt stor vekt på å skape gode byttepunkt mellom buss og bane. Sju av ti stopp blir byttepunkter, noe som vil gi en sterk nettverkseffekt. På Kronstad krysser linjen den eksisterende bybanelinjen til Flesland, og dette stoppet blir et viktig byttepunkt mellom de to bybanelinjene.

Det bygges sammenhengende sykkelveg langs hele traseen, inkludert Fyllingsdalstunnelen, som blir verdens lengste gang- og sykkeltunnel. 

Hovedmålsettingene med planlegging og utbygging av Bybanen har helt siden oppstarten vært å kombinere et høykvalitets kollektivtilbud med ønsket byutvikling.

Den nye bybanelinjen binder sammen Fyllingsdalen som bydel med Bergen sentrum via områder med tunge arbeidsplasskonsentrasjoner (Haukeland sjukehus, helseklyngen på Årstad, Høgskolen på Kronstad) og Mindemyren med planer om storstilt byutvikling i årene fremover.

Prosjektet gir stort potensial for å omdanne bilreiser til kollektivreiser og vurderes som svært viktig for å oppnå nullvekstmålet.