Bybanen til Fyllingsdalen

Bergen kommune, Flere bydeler

  • Tiltaksområde: Areal- og knutepunktsutvikling, Gange, Kollektiv
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel, Kollektiv
  • Finansieringskilde: Bompenger, Statlige tilskudd til store kollektivprosjekt
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig: November 2022

Byggingen av Bybanen er det største og viktigste tiltaket i Miljøløftet. 

Gjennom byggetrinn 4 er det etablert en ny bybanelinje mellom Kaigaten i Bergen sentrum og Fyllingsdalen terminal, ved kjøpesenteret Oasen. Bybanelinjen til Fyllingsdalen åpnet 22. november 2022. Traseen er omlag 10 kilometer lang og har ni holdeplasser. 

De ni holdeplassene er Kaigaten, Nonneseter, Bystasjonen, Fløen, Haukeland sjukehus, Kronstad, Mindemyren, Kristianborg og Fyllingsdalen terminal.

Reisetiden er 16 minutter. Det er ca. 5 km trasé i dagen, og 5 km i tunnel. Holdeplassen Haukeland sjukehus ligger 30 meter under bakken, og har to utganger, en mot Haukeland og en mot Haraldsplass. 

Traseen gir god betjening av byutviklingsområder og viktige målepunkt. Det er lagt stor vekt på å skape gode byttepunkt mellom buss og bane. Sju av ti stopp er byttepunkter, noe som gir en sterk nettverkseffekt. På Kronstad krysser linjen den eksisterende bybanelinjen til Flesland, og dette stoppet er et viktig byttepunkt mellom de to bybanelinjene.

Det er bygget en sammenhengende sykkelveg langs hele traseen, inkludert Fyllingsdalstunnelen, som med sine 3 kilometer er verdens lengste tilrettelagte gang- og sykkeltunnel. 

Hovedmålsettingene med planlegging og utbygging av Bybanen har helt siden oppstarten vært å kombinere et høykvalitets kollektivtilbud med ønsket byutvikling.

Den nye bybanelinjen binder sammen Fyllingsdalen som bydel med Bergen sentrum via områder med tunge arbeidsplasskonsentrasjoner (Haukeland sjukehus, helseklyngen på Årstad, Høgskolen på Kronstad) og Mindemyren med planer om storstilt byutvikling i årene fremover.

Prosjektet gir stort potensial for å omdanne bilreiser til kollektivreiser og vurderes som svært viktig for å oppnå nullvekstmålet.