Forbedret sykkeltilbud Bergen sentrum

Bergen kommune, Bergenhus

  • Tiltaksområde: Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Kostnad: 18,3 mill. kroner
  • Status: Utbyggingsfasen
  • Ferdig: 2024

Formålet med tiltaket er å gi et forbedret sykkeltilbud gjennom sentrum mot Sandviken ved hjelp av enkle tiltak. 

Det mangler i dag sykkelforbindelse gjennom sentrum fra sør til nord. Tiltaket skal være midlertidig inn til permanent løsning er på plass som del av bybaneutvikling mot Åsane.

Midlertidig løsning er basert på enkel tilrettelegging og oppmerking av gjennomgående sykkelveg på strekningen Småstrangaten–Bradbenken

Totalrammen for prosjektet er 18,3 mill. kroner  (2023-kroner). 

Arbeidet har startet, med oppmerking av røde sykkelfelt på Bryggen. Byggesaksbehandling pågår og utfallet av den vil avgjøre hvor mye av de resterende tiltakene som kan ferdigstilles.  Tiltakene planlegges ferdigstilt i 2024.

Strekket som nå bygges er en en del av et større sykkelvegprosjekt. Fra Bradbenken fortsetter sykkelvegen med delstrekning 6 b+c av E39 Sykkelstamveg, fra Bradbenken til Gjensidigekrysset og videre til Glass Knag. Les mer om delstrekning 6 b+c her.