Velkommen til informasjonsmøte om planarbeid for sykkelløsning i Nattlandsveien

Nattlandsveien mellom Birkelundstoppen og Hagerups vei skal få et bedre tilbud for gående og syklende. Planoppstarten er på høring, og Bergen kommune inviterer til informasjonsmøte 12.mars.

Prosjektet er en del av Miljøløftet, og strekningen inngår i sykkelnettet i Bergen. Strekningen er i dag ulykkesutsatt, og det mangler sammenhengende sykkeltilbud. Formålet med reguleringsplanarbeidet er å finne en løsning som gjør det mulig å oppgradere tilbudet for gående, syklende og kollektivreisende. Det skal også gi bedre trafikksikkerhet i området. 

Åpent informasjonsmøte 12. mars 

Planoppstarten er kunngjort, og beboere i området har fått brev. Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune inviterer til åpent informasjonsmøte der vi viser status og innhold i planforslaget.  

Tid: Tirsdag 12. mars klokken 18.00–20.00 

Sted: Aulaen på Landås skole, inngang ved nordsiden som vender mot Landåshallen (Adresse Landåsveien 33B)

Bergen kommune vil også ha informasjonsstand på Sletten senter torsdag 14. mars klokken 14.00–18.00. Der kan du blant annet prate med prosjektleder i Plan- og bygningsetaten dersom du har spørsmål om prosjektet.  

Overordnet vurdering av sykkelnettet 

Vestland fylkeskommune har gjennomført en overordnet vurdering av sykkelnettet i området. Det anbefales sykkelfelt som løsning for syklende på strekningen i fylkesveg 585 Nattlandsveien mellom Hagerups vei og Birkelundstoppen. Vurderingen peker spesielt på tre forhold:  

  • Trafikksikkerhet  
  • Fremkommelighet  
  • Trinnvis utbygging og helhetlig system  

Fremdrift 

Planoppstarten er den innledende fasen av planarbeidet, og det er her muligheten for å påvirke planinnholdet er størst. Fagetaten oppfordrer alle som har synspunkter i saken om å melde dette skriftlig til kommunen.  

Dokumentene i saken finner du her, og der finner du også informasjon om hvordan du kan sende inn merknad.  

Innspill og synspunkter blir tatt med i det videre planarbeidet, og neste milepæl er offentlig høring (1. gangs politisk behandling). Berørte parter i planområdet vil få brev fra Bergen kommune med informasjon om planarbeidet.  

Les mer om prosjektet på Miljøløftets prosjektsider