Illustrasjoner Bryggen og Vågen for skissefasen 2020

I forbindelse med bybanereguleringen i sentrum har Bergen kommune bestilt en uavhengig rapport som skal vurdere hvilken påvirkning en trasé langs Bryggen vil kunne ha for verdensarvverdiene (KUVA). Del 1 av rapporten for dagløsningen er levert i oktober 2020, og resultatene tas med i det videre arbeidet. Den foreløpige KUVA-rapporten oppdateres med vurdering av både dag- og tunnelløsningen.

Les mer om KUVA her.
Illustrasjoner fra tunnelalternativet og oppdatert dagalternativ 2021, finner du her. 

Det er også gjennomført en plan- og designkonkurranse for Bryggen-Torget. Juryen kåret forslaget «Mot Vågen» som vinner. Les mer om konkurransen og vinnerforslaget her.

Illustrasjoner Bryggen og Vågen

Norconsult og Asplan Viak har utarbeidet illustrasjoner som viser Bybanen langs Bryggen. Illustrasjonene viser et forslag til hvordan det kan bli seende ut. Forslaget er ikke endelig og vil jobbes videre med. 

Mulig framtidssituasjon: Trasé langs Bryggen med Bybanen

Dagens situasjon:

Mulig framtidssituasjon: Trasé langs Bryggen uten Bybanen

Dagens situasjon:

Illustrasjonene viser:

  • Banetrasé med korrekt bredde 
  • Bybanevogner med korrekt størrelse 
  • Kjøreledningsmastene med designet som var en del av vinnerforslaget til «Mot Vågen» foreløpig med avstand på 25 meter mellom dem. Kjøreledningsmaster med integrert belysning. Avstanden mellom dem er 20 meter.
  • Sykkelfelt langs bybanetraséen
  • Utforming av dekke og møblering foreløpig basert på bearbeiding av vinnerforslaget til «Mot Vågen»
  • Bilfri Bryggen uten busstrafikk. Kun varelevering tillates, og busser til Sandviken vil gå i Øvregaten.
  • Høyden på bybanetraséen er 1,75 m.o.h (kartreferanse NN2000), foran verdensarvstedet Bryggen. 

I arbeidet med reguleringsplan og prosjektering vil det jobbes videre med detaljering av tekniske løsninger og utforming.

Bybanen langs Bryggen i dagalternativet

Kjørehastighet er ikke fastsatt, men langs Bryggen vil Bybanen gå med en hastighet på maks 30 km/t når forholdene tillater det. Hastighet på banen skal tilpasses situasjonen for øvrig. Videoen viser en hastighet på 30 km/t. Til sammenlikning holder Bybanen i dag en hastighet på 15 km/t i gågaten i Nesttun sentrum, og ca. 35 km/t i Kaigaten.

Strekningen dimensjoneres for en frekvens der Bybanen i rushtimer på det meste vil kunne ha en frekvens på 24 avganger / time, det vil si at en bybanevogn passerer i hver retning hvert 2,5 minutt. Utenfor rush vil Bybanen ha færre avganger. Bryggen vil være bilfri. Total trafikkbelastning og støy vil være vesentlig lavere enn i dag.

Busser langs Bryggen i tunnelalternativet

Dersom banen går i tunnel vil lokale busser til Sandviken gå langs Bryggen, sammen med hovedsykkelruten. Bakgrunnen for dette er at Øvregaten vil få økt fotgjengertrafikk, da inngangene til underjordisk holdeplass vil ligge i Øvregaten. 

Strekningen dimensjoneres for en frekvens der busser vil kunne ha 12 avganger i timen. Hastigheten for bussene skal tilpasses situasjonen.