Skissefasen (2020)

Skissefasen er første del av reguleringsplanarbeidet for bybane og hovedsykkelrute fra Kaigaten til Vågsbotn. Oppsummeringsrapport fra arbeidet ble lagt frem november 2020. Rapporten, samt annet materiale og informasjon finner du her. Skissefasen begynte i 2018.

Oppsummeringsrapport for skissefasen

Oppsummeringsrapport er utarbeidet av Norconsult og Asplan Viak. Du finner oppsummeringsrapporten for skissefasen i sin helhet her.

Videoen viser sammenhengende trasé for Bybanen og hovedsykkelruten mellom Bergen sentrum og Vågsbotn slik den ble presentert i skisserapporten i november 2020.  Som følge av bystyrets vedtak i januar 2021 vil være banen gå i tunnel på østsiden av Griggastemma, men videoen er ikke oppdatert ihht vedtaket. Bybanen kobler seg på eksisterende sørgående bybanetilbud i Kaigaten. Byggetrinn 5 vil gi et bybanenett med linjer mot Flesland, Fyllingsdalen og Åsane som kobles sammen i Bergen sentrum. 

Grunnlag for det videre arbeidet

Hensikten med skissefasen har vært å utarbeide et konkret og kvalitetssikret grunnlag for det videre planarbeidet langs hele strekningen. 

Oppsummeringsrapporten fra skissefasen viser status for arbeidet i november 2020. Rapporten dokumenterer prosessen med løsningsforslag, vurderinger, konsekvenser og anbefalinger. Den beskriver i tillegg problemstillinger det må arbeides videre med i neste fase. Neste fase i arbeidet er utarbeiding av reguleringsplan med teknisk forprosjekt. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i 2022. 

Les mer om bakgrunn, vedtak og fremdrift her.

Interaktivt kart over bybanenettet

Bybanenettet kan du se i det interaktive kartet under. Her kan du også lese om holdeplassene for byggetrinn 5 Bergen sentrum – Åsane. Du finner også kommunikasjonskart for flere av holdeplassene som blant annet viser fremtidige gangtilkomster til holdeplass og koblingspunkt mellom hovedsykkelruten – som er en del av bybaneprosjektet – og andre deler av sykkelnettverket. 

Se det interaktive kartet i tilpasset versjon her.

Bryggen

Norconsult og Asplan Viak har utarbeidet illustrasjoner som viser Bybanen over Bryggen. Illustrasjonene viser et forslag til hvordan det kan bli seende ut. Forslaget er ikke endelig og vil jobbes videre med. 

I arbeidet med reguleringsplan og prosjektering vil det jobbes videre med detaljering av tekniske løsninger og utforming.

Les mer om videoen og se flere illustrasjoner for Bryggen og Vågen her.