Bakgrunn, vedtak og fremdrift

Bydel: Åsane

 • Type: Bymiljø, Gang og sykkelveg, Kollektiv, Trafikksikkerhet, Veg
 • Status: Planleggingsfasen
 • Ferdig: 2031

Byrådet i Bergen vedtok i møte 09.05.2018 (sak 1111-18) oppstart av reguleringsplanarbeid for:

 • Bybanen fra sentrum til Åsane
 • Forlengelse av Fløyfjellstunnelen fra Sandviken til Eidsvåg
 • Hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane

Bybanetraséen fra Kaigaten i sentrum til Vågsbotn i Åsane er 12,8 km lang og har 14 holdeplasser. Sykkeltraséen fra Kaigaten til Vågsbotn er ca. 12,7 km lang. Forlengelsen av Fløyfjellstunnelen er ca 2,5 km, slik at total lengde på Fløyfjellstunnelen blir ca. 5,3 km.

Traséen for Bybanen i sentrum og Åsane ble vedtatt av Bergen bystyre 20. april 2016 (sak 88/16), og traséen i Sandviken med forlenget Fløyfjellstunnel ble vedtatt 31. januar 2018 (sak 19/18). I reguleringsplanarbeidet som pågår, vil trasé og holdeplasser bli detaljert og endelig plassert. Skissefasen i planarbeidet er gjennomført, og november 2020 ble det lagt frem en oppsummeringsrapport for skissefasen. 

Tunnelutredning

Byrådet vedtok 12. mars 2020 å bestille oppstart av utredning for tunnelløsning mellom sentrum og Sandviken, og høringsfristen var 27. juni. Se bystyresak fra 28.05.2020.

Tilleggsutredninger i Eidsvåg og Åsane

Konsekvensutredning (KU) for Bybanen sentrum-Åsane ble utarbeidet i 2013, og reguleringsplanarbeidet startet opp i 2018. Som en del av skissefasen i reguleringsplanarbeidet, er alternative løsninger vurdert for bybanetraséen ved Griggastemma og for kryssing av E39 i Åsane.

Det er utarbeidet to tilleggsutredninger, en for hver av disse strekningene. Disse har vært på høring, og innspillene er tatt med i grunnlaget til oppsummeringsrapporten for skissefasen. 

Seks reguleringsplaner

Planarbeidet er delt inn i seks reguleringsplaner. Trasé for hovedsykkelruten er skilt ut som egen reguleringsplan på strekningen Bradbenken-Munkebotstunnelen. På resten av strekningen inngår hovedsykkelruten i reguleringsplanene for delstrekningene.

 • Delstrekning 1, Kaigaten-Sandbrogaten. Arealplan-ID 65800000, detaljreguleringsplan. Saksnr. 201807496
 • Delstrekning 2, Sandbrogaten-Eidsvågtunnelen. Arealplan-ID 65810000, områdereguleringsplan. Saksnr. 201807497
 • Delstrekning 3, Eidsvågtunnelen-Tertneskrysset. Arealplan-ID 65820000, områdereguleringsplan. Saksnr. 201807500.
 • Delstrekning 4, Tertneskrysset-Vågsbotn. Arealplan-ID 65830000, områdereguleringsplan. Saksnr. 201807501
 • Fløyfjellstunnelen, forlengelse til Eidsvåg. Arealplan-ID 65840000, områdereguleringsplan. Saksnr. 201807502
 • Hovedsykkelrute Bradbenken-Munkebotstunnelen. Arealplan-ID 65790000, detaljreguleringsplan. Saksnr. 201807494


Dokumentene om oppstart av planarbeidet er tilgjengelige for nedlastning i menyen øverst til høyre. 

Planprosess og fremdrift

Melding om oppstart av planarbeid ble sendt i mai 2018, med frist for innspill 3. juli 2018.  Fire informasjonsmøter og to åpne kontordager ble avholdt i høringsperioden. Bergen kommune oppsummerer og behandler merknader til oppstart som en del av planarbeidet.

Reguleringsplanene samordnes i en felles planprosess. Fremtidige muligheter for din medvirkning i planprosessen er:

 • Når kommunen utarbeider planforslag i perioden 2019-2021 vil det være kontakt og undervegsmøter med berørte parter og grunneiere etter behov.
 • Vi er nå i skissefasen i planarbeidet. I november 2020 legges det ut en oppsummeringsrapport for arbeidet så langt. Kommunen vil også invitere til digitalt, åpent informasjonsmøte om arbeidet så langt. Mer informasjon kommer. Les mer om skissefasen her.
 • Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i 2022, varsles alle berørte grunneiere og naboer med brev. Kommunen arrangerer offentlige informasjonsmøter og du kan sende inn merknad til planforslaget.
 • Når reguleringsplan vedtas varsles alle berørte grunneiere og naboer med brev, og du kan sende inn klage på vedtaket.