Bakgrunn, vedtak og fremdrift

 • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel, Kollektiv
 • Status: Planleggingsfasen
 • Ferdig: 2031

Byrådet i Bergen vedtok i møte 09.05.2018 (sak 1111-18) oppstart av reguleringsplanarbeid for:

 • Bybanen fra sentrum til Åsane
 • Forlengelse av Fløyfjellstunnelen fra Sandviken til Eidsvåg
 • Hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane

Bybanetraséen fra Kaigaten i sentrum til Vågsbotn i Åsane er 12,7 km lang og har 14 holdeplasser. Sykkeltraséen fra Kaigaten til Vågsbotn er ca. 13 km lang. Forlengelsen av Fløyfjelltunnelen er ca 3 km, slik at total lengde på Fløyfjellstunnelen blir ca. 5,5 km.

Traséen for Bybanen i sentrum og Åsane ble vedtatt av Bergen bystyre 20. april 2016 (sak 88/16), og traséen i Sandviken med forlenget Fløyfjellstunnel ble vedtatt 31. januar 2018 (sak 19/18). Skissefasen i planarbeidet er gjennomført, og oppsummeringsrapport for skissefasen ble behandlet i byrådet 17.12.2020 (sak og vedtak), og i bystyret 24.02.2021. Byrådet sluttet seg til oppsummeringen fra skissefasen med de presiseringer som fremgår av saken, og legger dette til grunn for det videre arbeidet med reguleringsplanen. Bystyret tok anbefalingene fra skissefasen og byrådssaken til orientering.

Løsningene i Eidsvåg ble fulgt opp i egen sak til bystyret 24.03.2021. Bystyret vedtok fagetatens anbefaling av konsept 1 og besluttet videre at «Reguleringsplanen skal opne for at det skal kunne byggjast ei løysing der portalane til Fløyfjellstunnelen er forlenga under eit miljølokk fram til bru over stemma».

I reguleringsplanarbeidet som pågår, vil trasé og holdeplasser bli detaljert og endelig plassert.

Tilleggsutredninger ved Griggastemma og i Åsane

Konsekvensutredning (KU) for Bybanen sentrum-Åsane ble utarbeidet i 2013, og reguleringsplanarbeidet startet opp i 2018. Som en del av skissefasen i reguleringsplanarbeidet, er alternative løsninger vurdert for bybanetraséen ved Griggastemma og for kryssing av E39 i Åsane.

Det er utarbeidet to tilleggsutredninger, en for hver av disse strekningene. Disse har vært på høring. Bergen bystyre behandlet tilleggsutredningene i møte januar 2021. Bystyret vedtok at banen skal krysse E39 i bro i Åsane, og at tunnelløsning for Bybanen fra konsekvensutredningen fra 2013 skal ligge til grunn for det videre planarbeidet ved Griggastemma.

Se vedtak fra bystyret 27.01.2021.

Tunnelutredning

Byrådet vedtok 12. mars 2020 å bestille oppstart av utredning for tunnelløsning mellom sentrum og Sandviken. Se byrådssak fra 12.03.2020 og bystyresak fra 28.05.2020. Utredningen ble lagt frem for politisk behandling høsten 2021.

Bystyret behandlet saken om alternativ i sentrum i møtet 15.12.2021, sak 398/21, og vedtok at dagløsningen for Bybanen gjennom sentrum fortsatt skal legges til grunn for det videre reguleringsplanarbeidet. Arbeidet med tunnelalternativet ble avsluttet. 

Seks reguleringsplaner

Planarbeidet er delt inn i seks reguleringsplaner. Trasé for hovedsykkelruten er skilt ut som egen reguleringsplan på strekningen Bradbenken-Munkebotstunnelen. På resten av strekningen inngår hovedsykkelruten i reguleringsplanene for delstrekningene. Kartet viser vedtatt trasé etter justering i skissefasen. 

I tillegg utarbeides en reguleringsplan for midlertidig anleggstunnel og bruk av "saltimporttomten" i Sandviken som rigg- og anleggsområde.

 • Delstrekning 1, Kaigaten-Sandbrogaten. Arealplan-ID 65800000, detaljreguleringsplan. Saksnr. 201807496
 • Delstrekning 2, Sandbrogaten-Eidsvågtunnelen. Arealplan-ID 65810000, områdereguleringsplan. Saksnr. 201807497
 • Delstrekning 3, Eidsvågtunnelen-Tertneskrysset. Arealplan-ID 65820000, områdereguleringsplan. Saksnr. 201807500.
 • Delstrekning 4, Tertneskrysset-Vågsbotn. Arealplan-ID 65830000, områdereguleringsplan. Saksnr. 201807501
 • Fløyfjellstunnelen, forlengelse til Eidsvåg. Arealplan-ID 65840000, områdereguleringsplan. Saksnr. 201807502
 • Hovedsykkelrute Bradbenken-Munkebotstunnelen. Arealplan-ID 65790000, detaljreguleringsplan. Saksnr. 201807494


Dokumentene om oppstart av planarbeidet er tilgjengelige for nedlastning i menyen øverst til høyre. 

Planprosess og fremdrift

Melding om oppstart av planarbeid ble sendt i mai 2018. Bergen kommune oppsummerer og behandler merknader til oppstart som en del av planarbeidet.

Reguleringsplanene samordnes i en felles planprosess. Fremtidige muligheter for din medvirkning i planprosessen er:

 • Når kommunen utarbeider planforslag i perioden 2019-2022 vil det være kontakt og undervegsmøter med berørte parter og grunneiere etter behov.
 • Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn høsten 2022, varsles alle berørte grunneiere og naboer med brev. Kommunen arrangerer offentlige informasjonsmøter og du kan sende inn merknad til planforslaget.
 • Når reguleringsplan vedtas varsles alle berørte grunneiere og naboer med brev, og du kan sende inn klage på vedtaket.