Trolley: Birkelundstoppen-Lyngbø

Bergen kommune, Laksevåg

  • Tiltaksområde: Kollektiv
  • Satsingsområde byvekstavtale: Kollektiv, Miljøvennlig teknologi og innovasjon
  • Status: Utbyggingsfasen
  • Ferdig: Vinteren 2022 (se mer om fremdrift nederst på siden)

Trolley2020 Birkelundstoppen – Lyngbø

Miljøløftet forlenger dagens trolleybusslinje mellom Birkelundstoppen og sentrum til Lyngbø på Laksevåg. Forlengelsen av trolleybusslinjen skaper en pendellinje mellom Landås og Laksevåg som vil nå mange arbeidsplasser, boliger og passasjerer. Det medfører også at bussene ikke lenger skal snu i Bergen sentrum. Gjennomgående busslinjer bidrar til å utnytte gatenettet og holdeplasskapasiteten i sentrum best mulig.

Bussene på linjen vil være utstyrt med batteri og kan lade fra kjøreledningen mens de kjører. Et utslippsfritt busstilbud av høy kvalitet vil svare godt til planene for byutvikling på Laksevåg. 

Elektrisk er energieffektivt, utslippsfritt og stillegående

Både Vestland fylkeskommune og Bergen kommune har vedtatt at de ønsker utslippsfrie busser i Bergen. Elektriske busser er utslippsfrie og bidrar til renere byluft og til reduksjon av støy og vibrasjoner sammenlignet med dieselbusser. Det gjør dem spesielt egnet i tettbygde strøk. 

Fylkestinget i tidligere Hordaland fylkeskommune, vedtok i 2016 at dagens trolley-linje skulle forlenges til Laksevåg. Trolleybatteribusser krever større infrastrukturinvesteringer. Dette kan lønne seg på lange linjer med høy passasjerkapasitet og høy frekvens gjennom hele driftsdøgnet.

Ny trolleybussteknologi med lading underveis

Både på eksisterende trolleybusslinje og den forlengede delen tas ny trolleybussteknologi i bruk, hvor bussene har batteripakker som gjør at de i perioder kan kjøre uten kontaktledningsanlegg. Når bussene kjører koblet til kontaktledning vil batteripakkene lades. Teknologien har betegnelse «Trolley 2.0» internasjonalt og den tekniske løsningen kalles gjerne underveis-lading. Trolleybussene på linjen mellom Landås og Laksevåg vil kjøre på batteri gjennom Bergen sentrum og over Puddefjordsbroen, og en unngår dermed master og kjøreledning på denne delen av linjen. 

Det er flere byer i Europa som nå satser på en slik trolley-løsning, blant annet Zürich, Berlin og Praha. I Norge blir Bergen først ut med å bruke underveis-lading-teknologi, og er dermed et pilotprosjekt i norsk sammenheng. Prosjektet har fått finansieringsstøtte fra ENOVA, som gir støtte til prosjekter som bidrar til omstilling til nullutslippssamfunnet. 

Trolleybuss og byutvikling

Indre Laksevåg er i kommuneplanens arealdel vist som en utvidet del av Bergen sentrum, og er et av områdene der kompakt byutvikling er ønsket. Bergen bystyre har nylig godkjent et strategisk planprogram for Laksevåg som skal legge rammene for videre utbygging av boliger og arbeidsplasser i bydelen. Dette betinger en omfattende utbygging av offentlig infrastruktur og forbedring av kollektivtilbudet. Mer om strategisk planprogram for Laksevåg kan leses på kommunens hjemmesider.

Indre Laksevåg er et av områdene det fokuseres særskilt på gjennom kommunens områdesatsing, og trolleybussprosjektet er dermed en viktig del av denne større satsingen. 

Involverte aktører i prosjektet

Vestland fylkeskommune er prosjekteier, og prosjektet er en del av handlingsprogrammet i Miljøløftet.

Bybanen utbygging er ansvarlig for prosjektering og bygging av likerettere, master og kontaktledning. Bybanen AS er ansvarlig for drift av infrastrukturen.

Skyss planlegger rutetilbudet og står for markedsføring, informasjon og kjøpskanaler mot kunden. Skyss har inngått avtale med Keolis som operatør for selve bussdriften. Keolis skaffer bussmateriell og har ansvar for kjøring og vedlikehold av kjøretøyene. 

Delprosjekter

Birkelundstoppen

Ombygging av sløyfen for trolleybuss ved endeholdeplass til dagens linje 2 på Birkelundstoppen.

Carl Konows gate

Statens vegvesen står for etablering av gang- og sykkelveg inklusiv master for kontaktledningsanlegg til trolleybusser i Carl Konows gate. Mer om dette finnes på prosjektets egen prosjektside.

Gyldenpris – Lyngbø

Plassering av master og veggfestpunkt for montering av kontaktledningsanlegg langs strekningen.

Veggfestepunkt er utstyrt både med elektrisk isolering og fjæring, slik at støy ikke overføres til bygg.

Lyngbø

Etablering av ny infrastruktur for en trolleybuss-sløyfe og endeholdeplass på Lyngbø.

Nye likeretterstasjoner

Totalt tre nye likeretterstasjoner skal bygges ved Gyldenpris, ved Holen skole og i nærheten av Lyngbø langs fv. 555.

Status fremdrift

Det nye ruteopplegget til Skyss, inklusiv trolleylinjen (linje 6) mellom Birkelundstoppen og Lyngbø, trer i kraft 25. mai 2021.

Infrastruktur for forlengelsen av trolley-linjen er ventet å stå ferdig i løpet av vinteren 2022.