Sykkelstamveg Bergen: Delstrekning 2 Rådal–Nesttun

Bergen kommune, Fana

  • Tiltaksområde: Gange, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Finansieringskilde: Statlige programområdemidler
  • Status: Planleggingsfasen

Rådal–Nesttun utgjør delstrekning 2 av den planlagte sykkelstamvegen i Bergen, fra Flesland til Vågsbotn. (Benevnelsen Skjold–Nesttun har også blitt brukt på delstrekningen.) 

Delstrekningen går fra Apeltunvannet ved Lagunen til Skjoldskiftet ved Nesttun og vil binde sammen bydelssentrene med en høykvalitets sykkelveg med fortau.

Det skal bygges sykkelveg med fortau på østsiden av vegen langs bybanen fra Lagunen. Deretter vil sykkelvegen gå videre på eksisterende bro over fv. 582 Fanavegen, for så å følge den gamle Osbanetraseen mellom Fana Blikk og Skjoldskiftet. Strekningen er ca. 2,3 km lang. 

Formålet med prosjektet er å legge til rette for økt gang- og sykkeltrafikk samtidig som en oppnår økt trafikksikkerhet. Tiltaket skal trafikksikre kryss, separere gående og syklende samt fjerne eksisterende biltrafikk på gang- og sykkelvegen, slik at skolebarn og andre kan gå trygt selv om det blir stor sykkeltrafikk. 

Delstrekningen er ferdig regulert, og detaljprosjektering pågår. Planlagt byggestart er i 2024.