Gang og sykkel fylkesveg langs Bybanen BT4 til Fyllingsdalen

Bergen kommune, Fyllingsdalen

  • Tiltaksområde: Gange, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Finansieringskilde: Fylkeskommunale midler
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig: 2023

I forbindelse med Bybanens byggetrinn 4 til Fyllingsdalen, er det bygget flere gang- og sykkelveger. Gjennom Løvstakken er det bygget en 3 km lang gang- og sykkeltunnel, Fyllingsdalstunnelen, parallelt med bybanetunnelen. Tunnelen åpnet 15. april 2023 og er verdens lengste tilrettelagte gang- og sykkeltunnel. Den fungerer også som rømningstunnel for Bybanen. 

I tillegg er det bygget rundt 5 km øvrig sykkelveg og drøye 11 km gangveger og tilkomst til Bybanen i tilknytning til den nye bybanestrekningen mellom Bergen sentrum og Fyllingsdalen.

Formålet med prosjektet har vært å bygge høykvalitets sykkeltilbud med egne felt for syklende og gående, noe som vil gi bedre og enklere fremkommelighet for begge I tillegg vil trafikksikkerheten økes ved at det bygges et sykkelsystem som er adskilt fra øvrig trafikk. Målet er at flere, i alle aldersgrupper, velger å reise på sykkel og til fots fremfor å ta bilen. 

Sykkeltunnelen, sammen med bybanetunnelen, åpner opp en helt ny snarvei som ikke er tilgjengelig for kjørende.

Foto: Thor Brødreskift.