Se presentasjonen av revidert planforslag for Bybanen til Åsane

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune leverte fredag 31. mars revidert reguleringsplanforslag for bybane og hovedsykkelrute til Åsane, med forlenget Fløyfjelltunnel, til politisk sluttbehandling. Her kan du se presentasjonen.

Planforslaget var på offentlig høring i november-desember 2022. Nå sendes revidert planforslag videre til 2. gangs behandling. Vedtak skal fattes av Bergen bystyre. 

Bybanen skal være ryggraden i kollektivsystemet i Bergen og bidra til god byutvikling. Bybanen er det største prosjektet i Miljøløftet. 

Takker for engasjementet 

– Dette er en stor merkedag for oss. Vi leverer planforslaget etter oppsatt tidsplan, og nå sender vi stafettpinnen videre til beslutningstakerne. Vi vil takke privatpersoner, næringsdrivende og offentlige instanser for det store engasjementet rundt planforslaget, sier direktør i Plan- og bygningsetaten, Tarje Iversen Wanvik. 

Se presentasjon som gir oversikt over hovedtrekkene i det reviderte planforslaget og de viktigste endringene siden høringen

Dokumentene i saken blir lagt ut på Miljøløftets nettsider når de formelt er oversendt fra Plan- og bygningsetaten til Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling i løpet av 31. mars. 

De viktigste endringene siden høringen 

Da planforslaget var på høring, kom det inn over 400 merknader. Alle merknadene er vurdert og svart ut.  

Fagetaten (Plan- og bygningsetaten) har gjort justeringer i planforslaget etter at det var på høring. 

Hovedgrepene i planforslagene er de samme, men det er gjort justeringer etter innspill, merknader og innsigelser. Den største endringen er at det reguleres kun én publikumsinngang til den underjordiske holdeplassen ved Sandvikskirken. Det er gjort justeringer på plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse på alle delstrekningene. En rekke utredninger er oppdatert. 

 Det er  utarbeidet en helsekonsekvensutredning for rigg- og anleggsområde ved Saltimporttomten i Sandviken. I tillegg er det gjennomført en trafikksikkerhetsrevisjon og et nytt kostnadsanslag.  

Innsigelsene fra offentlige høringsparter 

I høringsperioden ble det fremmet innsigelser til planforslaget fra fem offentlige instanser: Vestland fylkeskommune som inkluderer Riksantikvarens innsigelse, Statens Vegvesen, Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE), Forsvarsbygg og Bane Nor. Statsforvalteren har avskåret innsigelsen fra Bane Nor, og den er derfor ikke fremmet for Bergen kommune. Bergen kommune har vært i dialog med innsigelsespartene for å finne løsninger, og de fleste innsigelsespunktene er løst. Ved oversendelse av revidert planforslag gjenstår ett av innsigelsespunktene fra Statens vegvesen og innsigelsen fra Vestland fylkeskommune / Riksantikvaren knyttet til kulturminner i sentrum. Det er dialog med innsigelsesmyndighetene og punktene ventes løst i løpet av april. 

Anleggsgjennomføring 

Det er i løpet av planperioden kommet mange spørsmål om anleggsgjennomføringen, spesielt i forhold til næringslivet langs traséen. Flere av merknadene til planforslaget omhandler også dette.  

Plan- og bygningsetaten har i samarbeid med Bybanen Utbygging utarbeidet et notat som omhandler prinsipper og føringer for anleggsgjennomføring i sentrum. Det planlegges for å bygge stegvis for å redusere konsekvensen for de enkelte områdene. På denne måten vil man begrense areal som beslaglegges, samtidig som anleggsperioden for hvert sted blir så kort som mulig. Det blir med andre ord ikke en sammenhengende byggeperiode på ti år  i sentrum. God informasjon skal gi forutsigbarhet for hva som skjer når. 

Det skal tilrettelegges for gående og syklende, kollektiv, beredskap og varelevering gjennom hele anleggsperioden. 

Kostnadsanslaget 

Underveis i reguleringsplanarbeidet er det gjort anslag for hva det vil koste å bygge bybane, hovedsykkelrute og forlenget Fløyfjelltunnel.    

Det er gjort et oppdatert kostnadsanslag per mars 2023, og totalkostnaden er beregnet til cirka 21 mrd kroner. Dette er en økning på cirka 3,3 mrd siden anslaget som ble gjort i 2022. Økningene skyldes i hovedsak den generelle prisveksten. Det er også noen justeringer i planforslaget som medfører økte kostnader, og noen som gir reduserte kostnader.  

Etter at planen er vedtatt, skal det gjennomføres et nytt kostnadsanslag (KS2), og dette vil danne grunnlaget for finansieringen av prosjektet.  

Hva skjer videre med planforslaget? 

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling skal nå forberede den politiske saken for 2. gangs behandling. Vedtaket skal fattes av Bergen bystyre.  

– Takk for effektivt og grundig arbeid. Nå gleder jeg meg til å ta planene videre til politisk behandling og vedtak før sommeren, sier byråd for klima, miljø og byutvikling, Ingrid Nergaard Fjeldstad. 

Fakta/Bybanen til Åsane 

 • Bybanetraséen fra Kaigaten i sentrum til Vågsbotn i Åsane er 12,7 km lang og har 14 holdeplasser. Sykkeltraséen fra Kaigaten til Vågsbotn er ca. 13 km lang. Forlengelsen av Fløyfjelltunnelen er ca 3 km, slik at total lengde på Fløyfjellstunnelen blir ca. 5,5 km. 
 • Reisetiden fra Torget til Åsane terminal blir cirka 17 minutter, og cirka 25 minutter til Vågsbotn 
 • Det er beregnet cirka 60 000 reiser på «Åsanelinjen» pr. døgn i 2040  
 • Grunnerverv: I samlet planforslag for alle delstrekninger er det behov for riving av bygg som medfører innløsning av 24 næringseiendommer, 3 kombinert bolig/næring og 29 boligeiendommer med til sammen 66 boenheter 
 • Melding om oppstart av planarbeid ble varslet i mai 2018.  
 • Da planforslaget var på høring høsten 2022, ble alle berørte grunneiere og naboer varslet med brev.   
 • Alle merknader til planforslagene er oppsummert og vurdert.  
 • Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling skal nå forberede den politiske saken 
 • Vedtak skal fattes av Bergen bystyre 
 • Når reguleringsplan vedtas varsles alle berørte grunneiere og naboer med brev 
 • Byggingen kan tidligst starte i 2024