Har du innspill til Trafikkplan sentrum?

Forslaget til Trafikkplan for Bergen sentrum er nå behandlet av byrådet i Bergen, og lagt ut på høring. Fristen for innspill er 6. september.

Trafikkplan sentrum er et prosjekt i Miljøløftet, og planen er utarbeidet av sentrumsgruppen i Miljøløftet. Byrådet i Bergen vedtok å starte opp arbeidet med trafikkplanen i 2020.

Målet var å utvikle en helhetlig plan som skal bidra til reduksjon av personbiltrafikken og gi bedre forhold for gange, sykkel, kollektiv og varetransport i det sentrale byområdet.

Forslaget til trafikkplan ble 30. juni behandlet av byrådet i Bergen og lagt på høring, eller offentlig ettersyn. Fristen for merknader er 6. september 2022.

Alle innspill, kommentarer og merknader vil bli oppsummert og vurdert. Innspillene vil være viktige i prosessen fram mot et endelig forslag. Det endelige forslaget vil så sendes til politisk behandling og vedtak i Bergen bystyre.

Har du innspill til trafikkplanen? Gi dem her 

Forslag til et fremtidig trafikksystem 

Formålet med Trafikkplan sentrum er å bidra til å skape et livskraftig og attraktivt bymiljø i sentrum. Målet er å kunne etablere en tilnærmet bilfri bykjerne. I tillegg til redusert støy- og luftforurensning, vil dette gi muligheter for å etablere bilfrie byrom, utvidet fortausareal, gode sykkelløsninger og prioritering av kollektivtrafikken. Samtidig skal sentrumsområdet være tilgjengelig for beboere, varedistribusjon og besøksparkering.

Trafikkplan sentrum er et forslag til hvordan trafikksystemet kan bli i det sentrale byområdet på lang sikt. Den inneholder vurderinger av mål, strategier og tiltak knyttet til trafikkløsninger i ulike tidsperspektiv. Disse overordnede anbefalingene vil utgjøre et rammeverk for etterfølgende planlegging av gang- og sykkelløsninger, kollektivtiltak og øvrige gatebruksløsninger i sentrum. 

To prinsippløsninger for trafikksystemet

Første steg for å nå disse målene kan realiseres når bybanen til Åsane – sammen med en forlenget Fløyfjelltunnel – åpner. Det er vurdert to prinsippløsninger for trafikksystemet:

  • Alternativ 1, Åpent Torget
  • Alternativ 2, «Bilfritt» Torget (stengt for privatbiler, åpent for kollektivtransport og varelevering til Torget i et begrenset tidsrom)

Anbefaler bilfritt over Torget

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune anbefaler en trafikkplan etter prinsippene i Alternativ 2, «Bilfritt» Torget. Løsningen innebærer delvis sonedeling som gir en indre sentrumskjerne prioritert til gange, sykkel, kollektivtrafikk og nødvendig varetransport.

Hovedbegrunnelsen for anbefalingen er at løsningen gir en sammenhengende bilfri sone i indre bykjerne, noe som gir miljøgevinster og mer plass til myke trafikanter, kollektivtrafikk og varetransport.

Åpent informasjonsmøte

Plan- og bygningsetaten inviterer til åpent informasjonsmøte om saken tirsdag 30. august klokken 18.00 - 20.00 i Autogården, Johannes Bruns gate 12. For å få oversikt over hvor mange som kommer, er det opprettet et enkelt påmeldingsskjema her.

Les forslaget til Trafikkplan sentrum her

Les mer om forslaget og gi dine innspill og merknader på Bergen kommunes sider