En bedre by for gående og syklende

Bergen skal bli en bedre by for gående og syklende. Her kan du lese gåstrategien og sykkelstrategien for årene 2020–2030.

Strategiene er utarbeidet av en arbeidsgruppe i Miljøløftet, med representanter fra Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og Statens vegvesen.  Etter en høringsrunde ble de vedtatt av bystyret i Bergen 17. november 2020. 

Gåstrategi for Bergen 2020–2030 

I Kommuneplanens samfunnsdel 2030 er ’Gåbyen’ hovedmålet for den aktive byen. Å få flere til å gå bidrar til å skape en mer menneskelig, inkluderende og likestilt by, der psykisk og fysisk helse styrkes. Samtidig gir flere gående en mer klimavennlig by, god trafikksikkerhet og lettere tilgjengelig kollektivtransport.

Les Gåstrategi for Bergen 2020–2030 (PDF)

Sykkelstrategi for Bergen 2020–2030

Strategiens visjon «Det skal være attraktivt og sikkert å sykle i Bergen» skal være en rettesnor for arbeidet med strategiens hovedmål: Flere skal sykle mer. Trafikksikkerhet ligger som et premiss for strategien. Økt sykkelandel må ikke føre til økning i alvorlige ulykker.

Les Sykkelstrategi for Bergen 2020–2030 (PDF)