Takstendring for nullutslippskjøretøy i Bypakke Bergen fra 1. januar 2021

Med signeringen av den nye Byvekstavtalen for Bergensområdet fulgte et tilbud fra staten om reduksjon i takster for nullutslippskjøretøy i Bypakke Bergen. Takstreduksjonen trer i kraft ved årsskiftet.

Bergen kommune og fylkestinget i Vestland vedtok henholdsvis 22. april 2020 og 12. mai 2020 å slutte seg til den nye byvekstavtalen for Bergensområdet. Som en del av den nye byvekstavtalen følger tilbud om reduksjon i takster for nullutslippskjøretøy i Bypakke Bergen.

Med grunnlag i takstvedtaket i Vegdirektoratet fra 20.11.20 blir takstene for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 utenfor rushtidsperioden redusert fra 10 kr til 5 kr, og i rushtidsperioden fra 20 kr til 10 kr.

Tabell: Bompengetakster for Bypakke Bergen. Rushtid (06:30-09:00 og 14:30-16:30) gjelder ikke i de nye bomstasjonene som ble etablert i henhold til Prop. 11 S (2017-2018) som åpnet 6. april 2019. 

Takstgrupper: 
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillat totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale. 
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillat totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Elles gjelder vilkår fastsatt i takstvedtaket i sak 17/67842-19 datert 8. mars 2019, medregnet alle rabatt- og fritaksordninger, inkl. fritak for hydrogendrevet kjøretøy.

Takstendringen kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring (01.12.20). Klage sendes til Vegdirektoratet.

Les mer om takster i Bypakke Bergen hos Ferde: