Rapport: Evaluering av nye bomstasjoner i Bergen

Rapporten med evaluering av de nye bomstasjonene i Bergen ble offentliggjort fredag 8. januar. Rapporten viser at de nye bomstasjonene har ført til redusert trafikk, men ellers få endringer.

Om rapporten

Miljøløftets styringsgruppe bestilte evalueringen etter at bystyret i Bergen i september 2018 ba om en evaluering av de nye bomstasjonene i Bergen. Evalueringen har sett på i hvilken grad de nye bomstasjonene har bidratt til reduksjon i personbiltrafikken i Bergen og til inntjening i Miljøløftet, samt hvorvidt de nye bomstasjonene har medført utilsiktede lokale konsekvenser.

De nye bomstasjonene har redusert personbiltrafikken i Bergen 

Trafikktellinger viser at trafikken lokalt omkring de nye bomstasjonene er redusert med om lag 6 prosent etter at de nye bomstasjonene kom i drift. Byindeksen, som bygger på trafikktellinger over hele byen, tyder på at også samlet biltrafikk i Bergen er redusert. Norconsult anslår at effekten av de nye bomstasjonene er at biltrafikken i Bergen i 2019 var i størrelsesorden 3 prosent lavere enn det den ville vært uten de nye bomstasjonene, men anslaget er usikkert.

Bompengeinntektene har økt som følge av de nye bomstasjonene 

Bompengeinntektene har økt med nesten 50 prosent som følge av de nye bomstasjonene og generert et inntektsnivå som forventet i bompengeproposisjonen for Bypakke Bergen (Prop 11S).

Få utilsiktede eller uforventede fordelingsvirkninger

Det er en økning i gjennomsnittlig bompengebetaling per innbygger i alle bydeler i Bergen. Økningen er størst i de ytre delene av byen hvor bompengebetalingen var lavere før de nye bomstasjonene kom på plass. 

Det er ellers en klar tendens til at det er de som har god tilgang til kollektivtransport som har opplevd minst økning i bompengebetalingene, og til at de som har mindre god kollektivtilgang har opplevd større bompengeøkninger.

Ingen endringer i deltakelsen i fritidsaktiviteter

Norconsult sin analyse har ikke funnet indikasjoner på at de nye bomstasjonene har ført til redusert deltakelse i fritidsaktiviteter generelt.

Ingen generell oppsplitting av lokalmiljø 

Generelt gir analysen heller ikke grunnlag for å si at bomstasjonene splitter opp lokalmiljø eller reduserer aktivitetsnivået i lokalmiljøene. Bompenger har likevel vært et tema i flere lokalsamfunn, og flere informanter har registrert stort engasjement rundt saken, spesielt i tiden før bomstasjonene ble satt opp.

Et unntak er Tellevikvegen. Flere informanter fra Hordvik- og Salhusområdet ga uttrykk for at lokalmiljøet deres strekker seg over et større område, blant annet som følge av felles musikkorps, menighet og ungdomsskole. Mange i dette området anser at bomstasjonen i Tellevikvegen splitter dette lokalmiljøet, selv om det er noe ulike oppfatninger.

Glad for mer kunnskap

– Innføringen av ytre bomring har gitt redusert biltrafikk i Bergen, samtidig som den førte til mye debatt om bompenger i bysamfunnet. Jeg er veldig glad for at vi nå får mer kunnskap om effekten av bomringen, både når det gjelder trafikkendringer, inntekter og hvordan det har påvirket lokalmiljøer. Nå ser jeg frem en god politisk og offentlig debatt, sier Eline Aresdatter Haakestad, byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune.

Link til rapport og kartfortelling

Les mer: Rapport (PDF) og kartfortelling (nettside) i sin helhet.

Kontaktperson