Trafikk- og inntektstallene fra august er klare

Tall fra bompengeselskapet Ferde viser at det i perioden 1. august – 31. august i gjennomsnitt passerte totalt 261 000 kjøretøy per døgn gjennom bomstasjonene. Dette samsvarer godt med de årlige prognosene som ligger til grunn for Prop. 11.S (2017-2018) Finansiering av Bypakke Bergen.

Passeringstall

I prognosene var det beregnet et gjennomsnitt på 250 000 kjøretøy per døgn når de nye bomstasjonene ble satt i drift. Det er naturlig at trafikken varierer noe fra måned til måned, så de foreløpige trafikktallene samsvarer godt med prognosen.

Vi har foreløpig ikke nok datagrunnlag til å svare på spørsmål om trafikkstrømmer. Det er behov for flere måneder med passeringsdata før en kan se effekter over tid. Miljøløftet vil følge utviklingen framover og holde styringsgruppen orientert om trafikale effekter.

Inntektstall

Bompengeinntektene i Miljøløftet i år er i tråd med det som ble lagt til grunn i finansieringsplanen. Prognosene for gjennomsnittlig inntekt var om lag kr 12 per passering etter at de nye bomstasjonene ble tatt i bruk.

Ferde har rapportert en beregnet passeringsinntekt for perioden 1. august – 31. august på 102 mill. kr.

Utvikling i andel elbiler

Etter 6. april regnes andel el-biler i Bergen som andel av betalende kjøretøy. Andelen el-biler er da 21 prosent.

Les mer om