Bergen øker på kollektiv

Torsdag 25. april ble foreløpige data fra reisevaneundersøkelsen (RVU) presentert i Samferdselsdepartementet. Bergen har økning på kollektivreiser. Ellers viser de foreløpige analysene av RVU-tallene at situasjonen i Bergen er tilnærmet uendret sammenlignet med nasjonal RVU 2014.

Det er Urbanet som har gjort de foreløpige analysene. Spørreundersøkelsen er utført av Epinion. 

De ni største byområdene i Norge er representert. Dette er byområder som har eller planlegger å inngå byvekstavtale med staten. Undersøkelsen tar for seg transportmiddelbruk på den daglige reisen, samt befolkningens tilgang til transportressurser som bil, sykkel, parkering.

Stabil utvikling

De foreløpige resultatene sammenlignet med 2014 viser en økning i andelen reiser med kollektiv fra 15 prosent i 2014 til 17 prosent i 2018. Sykkelandelen i Bergen er stabil på 3 prosent. Når det gjelder gange, er det en liten nedgang i andelen gående i Bergen.

Flere kjører elbil i Bergen

I tallene fra RVU-en er andelen reiser med bil i Bergen tilsvarende som i 2014 på 44 prosent. Men i Bergen er veksten i elbil størst i landet. I Bergen er det derfor grunn til å tro at selv om antall bilførere er stabilt, er det langt flere av disse som nå kjører elbil. Dette har positiv effekt på luftkvaliteten her.

Også på landsbasis har andelen som har tilgang til elbil økt markant siden 2014. Undersøkelsen viser også at størrelsen på byområdet henger sammen med andelen reiser med bil. I de store byene er det større andel miljøvennlig reiser enn i de mindre byområdene. Der er det fortsatt flest reiser med bil.
 
Samtidig ser vi at andelen husholdninger med tilgang til bil går ned. Denne trenden gjelder alle storbyområdene.
 
Miljøløftets tall for passeringer gjennom bomringen, viser at antall biler inn mot sentrum har falt i samme periode.

Økning i andelen kollektivreiser

Andelen reiser med kollektiv i Bergen har økt fra 15 prosent i 2014 til 17 prosent i 2018. Dette tilsvarer en vekst i kollektivreiser på om lag 13 prosent i fireårsperioden. Skyss har gode tellemetoder for kollektivtrafikken som også viser solid passasjervekst. Dette viser at Bergen har en svært positiv utvikling i antallet kollektivreisende.

På landsbasis ser vi at flere og flere arbeidsreiser er grønne. Arbeidsreisene er ofte dimensjonerende for utvikling av kollektivtilbudet og indikerer at investeringer i grønn infrastruktur nytter.

Tilgang til sykkel

Bergen kommune skal nå lansere både ny gåstrategi og ny sykkelstrategi der de foreløpige resultatene fra RVU 2018 vil bli sentrale. Dette blir viktig i arbeidet for å øke antall gående og syklende. Undersøkelsen viser at andelen som oppgir tilgang til sykkel er lavest i Bergen. Sykkelandelen er på nivå med 2014. Det er også en liten nedgang i gangeandelen.

Metodiske utfordringer og forbehold

Denne RVU-en er første generasjon av en ny måte å måle reisevaner på. I forhold til tall som Miljøløftet har presentert tidligere, er denne undersøkelsen basert på reiser alle syv dagene i uken, og ikke bare de fem arbeidsdagene. Det blir interessant å følge utviklingen over tid i den nye måten å måle på. Gjennomsnittlig antall reiser en person har foretatt i løpet av en dag har lenge ligget på rundt 3,3 reiser, og var i 2014 på 3,25. I RVU-data for 2018 har antall reiser gått ned til 2,79, altså en ganske dramatisk endring. Dette skyldes mest trolig en metodisk feilkilde ved måten å tolke hva som er en reise på, ifølge TØI. Hypotesen er at det særlig i web-intervjuene er mange som ikke har oppgitt det å følge i barnehagen på vei til jobb, og gå innom butikken for å handle på vei hjem fra jobb som en selvstendig reise. Det vil nå jobbes med å se nærmere på foreløpige resultatene og analysere dem videre.

Les mer om Nasjonal RVU 2019