Mindre utslipp fra tungtransporten i Bergen

Det er gode nyheter for luftkvaliteten i Bergen at stadig mer av tungtransporten bruker den miljøvennlige motorteknologien Euro VI.

Tunge kjøretøy med Euro VI dieselmotorer har lave utslipp av nitrogenoksider, NOx og avgasspartikler. Reduksjonene er over 90 % i forhold til utslippene fra tidligere Euro V motorer, i følge Transportøkonomisk Institutt.

Positiv utvikling etter innføring av miljødifferensierte takster

Tall fra Ferde viser at andelen betalende Euro VI-kjøretøy i takstgruppe 2 har utviklet seg siden miljødifferensierte takster ble innført 1. juni 2018 fra 51 prosent til 68 prosent.

Nedgang i andelen dieseldrevet tungtransport

Andelen dieselkjøretøy har falt fra 47 prosent i april 2019, til 45 prosent i september 2019.

Statens vegvesen understreker at det må undersøkes videre hvor stor del av veksten som kan tilskrives innføring av miljødifferensierte takster i Bergen.