Miljøløftet i Bergen kommune

Det største enkeltprosjektet i Bergen er Bybanen byggetrinn 4 til Fyllingsdalen. Andre store prosjekter er planlegging av Bybanen til Åsane og utbygging av ny sykkelstamveg.

Bybanen

Bygging av Bybanen til Fyllingsdalen, byggetrinn 4
Ny bybanetrasé fra Kaigaten i Bergen sentrum til Oasen i Fyllingsdalen. Traseen er rundt 10 kilometer lang og får åtte nye holdeplasser, inkludert midlertidig holdeplass i Kaigaten. Forventet kjøretid er i underkant av 20 minutter. Det blir ca. 5 km trasé i dagen, og 5 km i tunnel.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 7 508 mill. kr. (inkl. tidligere løyving på 4 341 mill. kr.)

Planlegging av Bybanen byggetrinn 5, fra Bergen sentrum til Åsane
Etablere bybane mellom Bergen sentrum og Vågsbotn i Åsane, samt sammenhengende hovedsykkelrute på hele strekningen og forlengelse av Fløyfjellstunnelen til Eidsvåg.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 223,9 mill. kr. (inkl. tidligere løyving på 89,9 mill. kr.)

Sykkelstamvegen

Sykkelstamveg Bergen sentrum, delstrekning 1 Skeie–Rådal
Parsellen går langs Rv580/E39 Flyplassvegen fra Skeie til Rådal/Lagunen og vil binde sammen Kokstad/Sandsli med bydelssenteret Rådal/Lagunen samt mot Fv546 Fanavegen. Det skal sikres planskilt kryssing for gående og syklende over Rv580/E39 Flyplassvegen, Fv172 Grimseidvegen og Fv546 Fanavegen.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 126,9 mill. kr. (Restbehov etter 2025: 140,8 mill. kr.)

Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 2, Nesttun–Skjold
Parsellen går fra Apeltunvannet ved Lagunen til Skjoldskiftet ved Nesttun og vil binde sammen bydelssentrene med en høykvalitets sykkelveg med fortau. Mellom Skjold gård og Skjoldskiftet følger traseen gamle Osbanen.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 214,9 mill. kr. (inkl. tidligere løyving på 75 mill. kr.)

Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 3, Nesttun–Fjøsanger
Parsellen går fra Nesttun til Fjøsanger og vil binde sammen Nesttun og Fana-området med Fjøsanger og søndre deler av Bergensdalen. Sidearm til Nesstunvegen på nordsiden av Hopsvannet inngår i prosjektet.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 80,4 mill. kr. (Restbehov etter 2025: 265,6 mill. kr.)

Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 4, sammenkobling Fjøsangerkrysset
Parsellen binder sammen gang- og sykkeltilbud fra Fana og Ytrebygda med sykkeltilbudet fra sentrum og Fyllingsdalen ved bybanestoppet Kristianborg

Finansiering gjennom Miljøløftet: 64,4 mill. kr. (Restbehov etter 2025: 252,6 mill. kr.)

Sykkelstamveg delstrekning 5, Fjøsangerveien/Solheimsgaten–Fabrikkgaten
Parsellen går fra Fabrikkgaten til Solheimsgaten og binder sammen hovedsykkeltilbudet langs E39 over Fjøsangervegen. Lengde blir ca. 400 m langs gamle Fjøsangervegen.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 52,4 mill. kr. (Restbehov etter 2025: 21,6 mill. kr.)

Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 5, Kristianborg–Bergen sentrum
Parsellen går fra Kristianborg bybanestopp til Bergen sentrum og er viktig for å binde sammen tilbudet til gående og syklende på strekningen Sentrum–Møllendal–Kronstad–Mindemyren. Prosjektet bygges parallelt med Bybanen Sentrum–Fyllingsdalen på gamle Vossebanetraséen.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 960,2 mill. kr (inkl. tidligere løyving på 478,6 mill. kr.)

Sykkelstamveg delstrekning 6, Bradbenken–Sandvikstorget
Parsellen går fra Bradbenken til Sandvikstorget og binder sammen hovedsykkeltilbudet for E39 gjennom Bergen sentrum.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 70,8 mill. kr. (inkl. tidligere løyving på 19 mill. kr.)

Sykkelstamveg delstrekning 6, Sandvikstorget–Glassknag
Parsellen går fra Sandvikstorget til Glassknag og binder sammen hovedsykkeltilbudet fra sentrum nordover. Prosjektet ligger langs fylkesveg, men sykkelruten er et erstatningstilbud for Fløyfjellstunnelen og dermed et riksvegprosjekt. Prosjektet inkluderer også et godt tilbud til gående og kollektivfelt.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 75,9 mill. kr. (inkl. tidligere løyving på 59,7 mill. kr.)

Andre prosjekter

Fv5028 Kjøkkelvikvegen, sammenhengende gang og sykkeltilbud
Formålet er å utarbeide reguleringsplan for sammenhengende gang- og sykkeltilbud langs Kjøkkelvikveien. I dag mangler det tilbud på deler av strekningen

Finansiering gjennom Miljøløftet: 44,1 mill. kr. (Restbehov etter 2025: 2,2 mill. kr.)

Fv5200 mfl. Infrastruktur Paradis
Paradis er et av de prioriterte fortettingsområdene rundt kollektivknutepunktene langs Bybanen. Som ledd i utbyggingen av området skal eksisterende infrastruktur oppjusteres. Målet er å legge til rette for gode og trafikksikre løsninger som bygger opp under nullvekstmålet. Gang- og sykkeltilbudet fra Statsminister Michelsens veg til Tunvegen oppgraderes, og det etableres en ny forbindelse for myke trafikanter mellom Tunvegen og Jacob Kjødesveg. Det skal også bygges en 40 m lang ny gang- og sykkelbru av kompositt over Nesttunveien og bybanesporet.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 152,1 mill. kr. (inkl. tidligere løyving på 76,6 mill. kr.)

Fv5216 Håkonshellavegen, Alvøen–Myraskjenet, gang- og sykkelveg
Prosjektet innbefatter etablering av gang- og sykkelveg, bussholdeplasser, samt mindre oppgradering av kjørevegen for å bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken. Tiltaket vil bidra til økt trafikksikkerhet, bedre framkommelighet og redusert/mer forutsigbar reisetid for kollektivreisende.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 114,5 mill. kr. (inkl. tidligere løyving på 7,7 mill. kr.)

Fv5306 Hesthaugvegen, Åsane terminal–Morvik, del 1: Åsane terminal–Haukedalen skole
Prosjektet skal etablere sykkeltilbud langs Hesthaugveien. Del 1 blir fra Åsane terminal til Haukedalen skole, en strekning på ca. 1,2 km. Tiltaket gir et nytt tilbud for syklende og et oppgradert tilbud for gående, syklende og kollektivreisende, og vil gi disse transportgruppene et mer attraktivt, trafikksikkert og effektivt tilbud.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 35,9 mill. kr. (Restbehov etter 2025: 149,1 mill. kr.)

Fv5324 Hagerups vei, Storetveitvegen–Nattlandsveien, oppgradering av sykkelfelt/fartsputer
Sykkelfeltet i Hagerups vei skal oppgraderes, i kombinasjon med fartsputene på strekningen. Det skal også gjøres en nødvendig oppstramming av kjøreveg og kryssområde.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 25,7 mill. kr.

Fv5348 Haugeveien, Nordnesbakken–Margaretastredet
Prosjektet etablerer et sammenhengende sykkelfelt Haugeveien og Nordnesbakken–Margaretastredet til Klosteret (Nordnes II). Graveklubben etablerer tiltaket i forbindelse med etablering av bossnett og utskifting av gammel infrastruktur i grunnen i området.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 43,7 mill. kr. (inkl. tidligere løyving på 5,8 mill. kr.)

Fv5358 Fyllingsveien, fortau og fremkommelighet kollektiv
Fyllingsveien fra Carl Konows gate til Gabriel Tischendorfs vei er en viktig gangakse og forbindelse på Damsgård. Den skal utbedres med to kjørefelt og fortau og vil gi et godt og trafikksikkert tilbud for gående og syklende som ferdes på strekningen. En utbedring vil gjøre at to busser kan møtes, og bedrer fremkommeligheten for kollektivtrafikken.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 45,6 mill. kr. (inkl. tidligere løyving på 29,4 mill. kr.)

Fv540 Allestadvegen–Skarphaugen, sykkelveg med fortau
Det skal bygges en ny gang- og sykkelveg parallelt med kollektivfeltet på strekningen Allestadveien-Skarphaugen i Fyllingsdalen. Byggearbeidet koordineres med byggingen av Bybanen.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 21,2 mill. kr.

Fv558 Tennebekk næringsområde, ombygging av kryss/avkjørsel
Tiltaket skal bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter i kryss/avkjørsel ved Tennebekk. Punktet er et av ulykkespunktene i Bergen. Blant annet har det skjedd en alvorlig sykkelulykke her.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 10,3 mill. kr.

Fv582 Storetveitvegen, Hagerups vei–Minde Alle
Gjennom tiltaket skal det etableres en sykkelveg med oppgraderte fortau og holdeplasser på strekningen Fv582 Hagerups vei–Wergeland. Tiltaket innebærer også at vegbane, rundkjøring og forholdene for kjørende blir utbedret. Det skal lages trygge kryssingspunkt for myke trafikanter.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 99,7 mill. kr. (Restbehov etter 2025: 18,5 mill. kr.)

Fv582/Kv5312 Årstad, Storetveitvegen (Hagerups vei– Fantoft), sykkelanlegg
Her skal det bygges 1,4 km sykkelveg med fortau. 1,25 km bygges på østsiden av Storetveitvegen mellom Hagerups vei og Fantoft, og 150 m langs Fantoftvegen. I tillegg til skal det etableres en lysregulert kryssing av Storetveitvegen 200 m sør for Fantoftkrysset og et høyresvingefelt i krysset Storetveitvegen/Fantoftvegen. Rundkjøringen ved Hagerups vei skal sideforskyves.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 27,8 mill. kr. (Restbehov etter 2025: 210,7 mill. kr.)

Fv585 Straksløsning for sykkel på strekningen Christies gate–Bradbenken
Det mangler sykkelforbindelse gjennom sentrum fra sør til nord fra Festplassen/Christies gate til Bradbenken. Dette er en midlertidig løsning basert på enkel tilrettelegging og oppmerking av gjennomgående sykkelvei på strekningen. Arealbeslag til sykkelvei over Torget begrenses til et minimum, og løses delvis ved innsnevring av kjørebane. Siden sykkeltilbudet vil være midlertidig frem til anleggsarbeidet for Bybanen i sentrum starter, må omfang og kostnader begrenses. Det legges derfor opp til delstrekninger uten tiltak (sykkel i blandet trafikk/ shared space).

Finansiering gjennom Miljøløftet: 15,4 mill. kr.

Fv585/Fv5324 Nattlandsveien Nord, Wiers-Jenssens vei–Hagerups vei
Dette tiltaket vil etablere et oppgradert sykkelanlegg og kollektivfelt på en 900 m lang strekning i norde del av Nattlandsveien. Strekningen er ulykkesutsatt i dag. Det er mye gangtrafikk på tvers, og dette er et felles prosjekt for å oppgradere tilbudet til gående, syklende og kollektivreisende og for å bedre trafikksikkerheten i området.  

Finansiering gjennom Miljøløftet: 25,7 mill. kr. (Restbehov etter 2025: 113,1 mill. kr.)

Fv587 Søylen Sundsbrua
Søylen Sundsbrua ligger på Hardangervegen, ved Bratland camping i Arna. Broen nærmer seg sin levetid og har større skader. Tiltaket omfatter etablering av ny bro, inkludert tilbud for gående og syklende. Dagens bro har ikke tilbud til disse trafikantene. Grensesnitt mot en framtidig plan for Grimesvingane må avklares i planarbeidet.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 41,1 mill. kr. (inkl. tidligere løyving på 3,1 mill. kr.)

Kv4324/Kv5316/Kv5322/Kv5734 Birkeveien m/fl, avlasting av Nattlandsveien. Forprosjekt + prosjektering
Formålet med prosjektet er å etablere et vegnett med attraktivt sykkeltilbud på en viktig kobling sentralt i byområdet. I denne omgang omfatter tiltaket et forprosjekt og prosjektering for ombygging av gatenettet. Tiltaket gjelder strekningen Birkeveien - Gimleveien til krysset Idrettsveien. Derfra deles sykkelveien i to grener: En mot Ibsensgate i Idrettsveien og en mot Kronstadtunnelen.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 1,5 mill. kr.

Kv4625/Kv4653 Klaus Hansens vei m/fl. Forprosjekt + prosjektering
Prosjektet vil tilrettelegge for sykkel i Klaus Hansens vei/Jonas Lies Vei/Hunstadsvingen, samt i trasé gjennom Haukeland sykehus-området frem til kryss Ibsens gate/ Haukelandsveien. Dette tiltaket gjelder forprosjekt med trafikkplan og prosjektering, og er planlagt gjennomført i 2022. Tiltaket vil gi syklister en øst/vest-tverrkobling over Bergensdalen som mangler i dag.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 1,5 mill. kr.

Bysykkelordningen
Tiltaket gjelder utvidelse av bysykkelordningen innenfor nåværende kontrakt. Enten i direkte tilknytning til dagens ordning eller som pilot i en bydel.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 16,8 mill. kr.

Gang- og sykkel fylkesveg langs Bybanen, byggetrinn 4
I forbindelse med Bybanens byggetrinn 4 til Fyllingsdalen, bygges det flere gang- og sykkelveger. Gjennom Løvstakken kommer en 3 km lang sykkeltunnel. I tillegg blir det bygget rundt 5 km øvrig sykkelveg og drøye 11 km gangveger og tilkomst til Bybanen i tilknytning til den nye strekningen.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 246,9 mill. kr. (inkl. tidligere løyving på 148,2 mill. kr.)

Gangveier til kollektivtraseer
Bergen kommune arbeider med å kartlegge og gjennomføre tiltak som gjør det enklere, tryggere og raskere å gå til kollektivnettet. Det innebærer at gangveier opparbeides eller utbedres ved fast dekke, evt. grus, og får håndlister og belysning slik at flest mulig kan benytte dem. Fokus er i første rekke på det utvidede sentrumsområdet, bydelssentrene og viktige kollektivruter

Finansiering gjennom Miljøløftet: 41,2 mill. kr.

Oppfølging av gåstrategi
Gåstrategi for Bergen 2020- 2030 er Bergens første strategi for gange, og er et styringsverktøy for å lykkes med en ambisiøs gangesatsing. Strategien gir føringer for tilrettelegging av gange i arealplanleggingen, offentlig innsats i gangnettet, prioritering av gange i samspillet i trafikken og for drift og vedlikehold.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 25,7 mill. kr. (Restbehov etter 2025: 49,1 mill. kr.)

Oppfølging av sykkelstrategi
Prosjektet er oppfølging av vedtatt sykkelstrategi for Bergen kommune. For den første fireårige handlingsplanperioden vil en prioritere planlegging og utbygging av infrastruktur basert på det vedtatte sykkelnettet. I arbeidsplanen for 2021 er det for sykkelnett listet opp rett i overkant av 40 prosjekter av ulik størrelse og karakter. En del andre prosjekter skal utvikles ved hjelp av forprosjekt og reguleringsplaner, og vil bli bygget senere i perioden.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 77,1 mill. kr. (Restbehov etter 2025: 86,5 mill. kr.)

Rv555, Fv558 Gyldenpriskrysset og Carl Konows gate
Prosjektet omfatter etablering av tosidig sykkelfelt og fortau langs Fv 558, Kringsjåvegen/Carl Konows gate mellom Fyllingsvegen og Gyldenpriskrysset. Det etableres også nytt tilbud for gående og syklende opp mot Puddefjordsbroen og kollektivfelt gjennom Gyldenpriskrysset mot sentrum. Det etableres belysnings- og signalanlegg og man oppgraderer eksisterende sykkelfelt fra Danmarksplass til Kringsjåvegen med rødt dekke.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 288,5 mill. kr. (inkl. tidligere løyving på 139,5 mill. kr.)

E16 Kollektivtiltak Foreningsgaten
Rutenettet til Skyss legges om etter åpning av Olav Kyrres gate. Dette medfører behov for ombygging av signalanlegg og refuge samt behov for ny skiltplan for permanent tilrettelegging for busstrafikk gjennom Foreningsgaten, kryss Foreningsgate/Olav Kyrres gate og kryss Olav Kyrres gate/Håkonsgaten.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 10,6 mill. kr.

E16 Trafikktiltak Nygårdstangkrysset/Fjøsangerveien
Endring av feltbruk og skilting i kryssområde E16 Fjøsangerveien/Fv.5338 Lungegårdskaien, inkludert innkjøringsløsning til Bygarasjen. Formålet er å forbedre fremkommelighet og redusere forsinkelser for kollektivtrafikken inn mot sentrum/Bystasjonen i morgenrushet.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 11,3 mill. kr.

E16, Fv585 Olav Kyrres gate
Prosjektet er en oppgradering av sentrumsterminalen Olav Kyrres gate. Hovedgrepet er å omprioritere areal fra kjørefelt til fortau og passasjerareal, øke attraktiviteten for de gående, og gjøre publikumstilbudet universelt utformet. Lengden på prosjektet er om lag 400 meter. Det er svært utfordrende grunnforhold i gaten som har medført store kostnadsøkninger i prosjektet.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 214,5 mill. kr.

Fv5322 Holdeplasser ved Sletten senter bybanestopp
Passasjerer som skal på/av bussen ved Sletten senter, retning nord, har for smalt holdeplassareal. Det i underkant av 3 m brede arealet er lokalisert mellom busskantsteinen og bybanesporet, noe som kan føre til at personer blir presset ut mot skinnesporet når Bybanen ankommer stoppet. En utvidelse av på- avstigningsarealet vil sikre bedre sikkerhet for bussreisende, samtidig som det blir en mer attraktiv holdeplass. Det er også ønskelig å flytte den andre holdeplassen, i motsatt retning, slik at den kommer nærmere bybanen.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 6,2 mill. kr.

Fv558 Trolleybusslinje til Laksevåg
Prosjektet innebærer å forlenge dagens trolleybusslinje mellom Birkelundstoppen og sentrum til Lyngbø på Laksevåg. Forlengelsen skaper en pendellinje mellom Landås og Laksevåg som vil nå mange arbeidsplasser, boliger og passasjerer. Linjen vil gi høyere kvalitet på busstilbudet på Laksevåg, og større kapasitet på bussene på kveldstid. Den vil også gi bedre og mer effektiv arealbruk, da gjennomgående linjer fjerner behovet for endeholdeplass i sentrum.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 83,8 mill. kr. (inkl. tidligere løyving på 70,9 mill. kr.)

Oppgradering signalanlegg og ASP
Dette er et prosjekt for å innføre aktiv signalprioritering av buss (ASP), og gi kollektivtrafikken økt prioritet gjennom lyskryss. Prioriteringen skjer ved at sanntidssystemet i bussene kommuniserer med signalanleggene på strekningen. Formålet er at bussene skal sikres bedre fremkommelighet og dermed økt forutsigbarhet i forhold til rutetidene.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 8,4 mill. kr.
Vedlikeholdstiltak av investeringskarakter, Bybanen og trolleybuss
Tiltak av mer omfattende karakter enn det som kan løses gjennom ordinært, løpende vedlikehold. Tiltakene bidrar til å sikre kontinuerlig drift av Bybanen og trolleybussen.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 53,6 mill. kr.

Sentrums- og knutepunktsutvikling i Bergen – oppstartsmidler
Formålet med prosjektet er å følge opp og tilrettelegge for gjennomføring av vedtatt sentrums- og knutepunktsutvikling. Midlene vil bidra til at fylkeskommunen gis et økonomisk handlingsrom til å gjøre nødvendige oppstartsarbeider i en tidlig fase, slik som utredninger, vurderinger og planlegging av aktuelle tiltak i prioriterte områder. Sett i sammenheng med arbeidet Bergen kommune gjør i disse områdene vil arbeidet gi grunnlag for innspill til hvilke tiltak som bør prioriteres for realisering.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 10,4 mill. kr.

Program for telling og analyse av fotgjengerstrømmer og adferd
Gjennom tiltaket skal det etableres et årlig program for telling og analyse av fotgjengerstrømmer og adferd. Programmet skal gi økt kunnskap som gir grunnlag for planlegging, prioritering og forvaltning av areal til gående, sett opp mot andre behov. Programmet vil også gi kunnskap om ferdsel av andre trafikantgrupper på gangareal, som f.eks. syklister og el-sparkesyklister.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 4,0 mill. kr.

 

Les flere detaljer i Miljøløftets portfolio