Miljøløftet i Askøy kommune

Askøy kommune har to prosjekter inne i handlingsprogrammet 2022–25. Begge inneholder viktige tiltak for gange, sykkel og trafikksikkerhet.

Gjennom byvekstavtalen er Askøy sikret 326,7 millioner kroner til programområdetiltak og 27,2 millioner kroner i belønningsmidler i perioden 2019-2029. Midlene er oppgitt i 2020-kr. og indeksreguleres. Byvekstavtalen sikrer også ekstra belønningsmidler til Skyss (drift kollektiv) som går til ruteproduksjon i hele avtaleområdet.

Prosjekt med finansiering i handlingsprogram 2022–2025

Kv1158 Kvernhusdalen
I Kvernhusdalen skal det etableres gang- og sykkelveg, langs eksisterende kommunal veg, med en lengde på ca. 660 meter. Prosjektet vil være en del av et sammenhengende gang- og sykkelvegnett fra Kleppestø til Ravnanger. Det er også tilknytning til eksisterende gangveg over Stongafjellet mot Kleppestø.

Flere omkringliggende boligområder ha nytte av tiltaket gjennom bedre adkomst til butikk, skole, fritidsaktiviteter mm. I tillegg vil boligområdene bli knyttet bedre sammen med hverandre. Dette vil igjen bidra til å overføre reiser fra personbil.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 14,8 mill. kr.

Fv5254 Kleppevegen ved Myrane
Formålet med prosjektet er å etablere ny trafikksikker infrastruktur i skole- og helseklyngen i Myraneområdet. Området er i vekst, med planlagt utvidelse av idrettsanlegg, ny videregående skole og kultursal. Etablering av ny infrastruktur med gang- og sykkelveg, fortau og ny kollektivterminal, vil gi bedre tilkomst til skole, fritidsaktiviteter, helsetilbud og Kleppestø senterområde. I tillegg vil de ulike boligområdene bli knyttet sammen gjennom tiltaket, og området vil fremstå mer helhetlig og attraktivt enn i dag. Sammen vil dette bidra til å overføre reiser fra personbil til kollektiv, gange og sykkel.

Finansiering gjennom Miljøløftet: 45,2 mill. kr.

 

Les flere detaljer i Miljøløftets portfolio