Se fagseminaret om tunnelutredning for Bybanen til Åsane (september 2021)

Sammenligningen mellom de to ulike bybanetraseene gjennom Bergen sentrum er snart klar. 27. september kl. 08.30 fikk politikerne i Bergen og Vestland presentert hovedtrekkene på et digitalt fagseminar. Seminaret ble strømmet og var åpent for alle.

Seminaret ble arrangert mandag 27. september fra 08.30 til 12.00. Vestland fylkeskommune og Bergen kommune inviterte alle sine politikere for å informere om det pågående utredningsarbeidet for bybanen til Åsane.  Seminaret ble også strømmet åpent, slik at media og andre interesserte kunne følge det direkte. 

Program og presentasjoner

Her finner du programmet for fagseminaret med linker til alle presentasjonene.

Faglig gjennomgang av alternativene  

På seminaret ble det både tunnelalternativet og oppdatert dagalternativ fra sentrum til Sandvikskirken gjennomgått. Seminaret la ikke opp til noen politisk debatt, men gav alle politikerne utdypende informasjon både om dagtraseen over Bryggen og tunnelalternativet i Heggebakken.

Opptak av de ulike innleggene blir gjort tilgjengelige på nettet i etterkant av møtet.

To rapporter skal presenteres

Under seminaret fikk politikerne fremlagt hovedtrekkene fra rapportene som fortsatt er under arbeid. De aktuelle rapportene er:

- Oppsummering av skissefasen for tunnel gjennom sentrum og en sammenstillingsrapport som synliggjør konsekvenser for tunnelløsningen i forhold til dagløsningen på skissenivå.
Ansvarlig:  Norconsult

- En rapport om konsekvensene for verdensarvstedet Bryggen ved dagalternativ og tunnelalternativ: «Heritage Impact Assessment of the planned Bybanen Light-Rail Extension on the World Heritage Property Bryggen / Bergen».
Ansvarlig:  Michael Kloos planning and heritage consultancy.

Videre fremdrift

De ferdige rapportene skal overleveres byrådet i Bergen 1. oktober. Samme dato vil byrådet motta fagnotatet om tunnelutredningen fra Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune.

Etter at fagnotatet og samtlige rapporter er mottatt, skal byrådet forberede sak til behandling i bystyret. Bystyret skal etter planen behandle saken 24. november, noe som er i tråd med byrådets opprinnelige fremdriftsplan for behandling av reguleringsplan for Bybanen til Åsane.

Et viktig prosjekt i Miljøløftet 

Bybanen skal være ryggraden i kollektivsystemet i Bergen. Den er et viktig virkemiddel for å nå Miljøløftets hovedmål om en nullvekst i persontransport med personbil. Klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.