Ulsetskogen skole

Bergen kommune, Åsane

 • Tiltaksområde: Gange, Sykkel, Trafikksikkerhet
 • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
 • Finansieringskilde: Fylkeskommunale midler
 • Status: Ferdigstilt
 • Ferdig: 2022

Miljøløftet sikrer skolevegen til Ulsetskogen skole.

Tiltaket iverksettes på bakgrunn av trafikksikkerhetsutredningen for Bergen. Utredningen er utarbeidet av Bergen kommune, politiet, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen i samarbeid med skole, FAU og elevråd i 2016/2017. 

Utredningen bygger blant annet på innspill gitt til Bergen kommune sin trafikksikkerhetsplan for 2014 – 2017. Utredningen bygger også på innspill fra skole, FAU, elevråd og publikum i området.

TS- utredningen skal lede frem til anbefalte strakstiltak rettet mot fotgjengersikring, skoleveiproblematikk og andre trafikksikkerhetstiltak med utgangspunkt i dagens situasjon. Strekninger som brukes som skolevei for barn har vært et av hovedfokusene i utredningen.

Eksempler på tiltak vil være:

 • Tiltak for å sikre eksisterende gangfelt og kryssingspunkt 
 • Etablere fortau og utbedring av eksisterende fortau 
 • Belysning
 • Fartsdempende tiltak 
 • Fartsgrensevurdering
 • Siktutbedring