Tertnes skole

Bergen kommune, Åsane

  • Tiltaksområde: Gange, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Finansieringskilde: Fylkeskommunale midler
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig: 2022

Miljøløftet sikrer skolevegen til Tertnes skole.

For Tertnes skolekrets planlegges flere tiltak rettet mot trafikksikkerhet, blant annet: 

  • etablering av fartsdempende tiltak ved eksisterende gangfelt, som ved Bryggjedalen, samt oppgradering av belysningen ved gangfelt. 
  • etablering av nye gangfelt på utvalgte steder hvor det er blitt registrert et tilstrekkelig antall kryssende elever og øvrige fotgjengere, som ved Bekkjarvikvegen ved nr. 44 og nr. 15. 
  • fartsdempende tiltak langs Bekkjarvikvegen for å sikre et tilstrekkelig lavt fartsnivå på hele strekningen. 
  • sikring av kryssingspunkt i Viddalen.
  • oppgradering av holdeplass i Bekkjarvikvegen. 

 

I tillegg vurderes det utvidelse av fartsgrense 30 km/t ved Tertnes skole. 

Tiltakene iverksettes på bakgrunn av trafikksikkerhetsutredningen for Bergen. Utredningen er utarbeidet av Bergen kommune, politiet, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen i samarbeid med skole, FAU og elevråd i 2016/2017. 

Utredningen bygger blant annet på innspill gitt til Bergen kommune sin trafikksikkerhetsplan for 2014 – 2017. Utredningen bygger også på innspill fra skole, FAU, elevråd og publikum i området.

TS- utredningen skal lede frem til anbefalte strakstiltak rettet mot fotgjengersikring, skoleveiproblematikk og andre trafikksikkerhetstiltak med utgangspunkt i dagens situasjon. Strekninger som brukes som skolevei for barn har vært et av hovedfokusene i utredningen.