Kalvatræet skole

Bergen kommune, Åsane

  • Tiltaksområde: Gange, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Finansieringskilde: Fylkeskommunale midler
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig: 2022

Miljøløftet sikrer skolevegen til Kalvatræet skole.

For Kalvatræet skolekrets planlegges flere tiltak rettet mot fotgjengersikring, blant annet: 

  • sikring av eksisterende gangfelt ved Blådalen. Gangfeltet vil bli oppgradert med tilhørende fartsdempende tiltak for å redusere fartsnivået ved gangfeltet. 
  • sikring av krysset til Storbotn for å bedre sikkerheten til kryssende fotgjengere. 
  • etablering av belysningstiltak og fartsdempende tiltak på utvalgte punkter i skolekretsen.

 

Tiltakene iverksettes på bakgrunn av trafikksikkerhetsutredningen for Bergen. Utredningen er utarbeidet av Bergen kommune, politiet, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen i samarbeid med skole, FAU og elevråd i 2016/2017. 

Utredningen bygger blant annet på innspill gitt til Bergen kommune sin trafikksikkerhetsplan for 2014 – 2017. Utredningen bygger også på innspill fra skole, FAU, elevråd og publikum i området.

TS- utredningen skal lede frem til anbefalte strakstiltak rettet mot fotgjengersikring, skoleveiproblematikk og andre trafikksikkerhetstiltak med utgangspunkt i dagens situasjon. Strekninger som brukes som skolevei for barn har vært et av hovedfokusene i utredningen.