Garnes skule, trafikksikkerhetstiltak

Bergen kommune, Arna

  • Tiltaksområde: Gange, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig: 2019

Miljøløftet sikrer skolevegen til Garnes skule.

For Garnes skolekrets planlegges følgende trafikksikkerhetstiltak:

  • etablering av gangfelt over fylkesveg ved Fagerhaugen. Det er blitt registrert at flere skoleelever krysser over vegen på dette punktet. Tiltaket skal bidra til å sikre fremkommeligheten og trafikksikkerheten av fotgjengere og skoleelever. 
  • sikring av kryssingspunkt mellom Seimskleiva og Vestlivegen over Garnesvegen. 
  • oppgradering av eksisterende gangfelt ved Garnes skule. 
  • sikring av kryssingspunkt over fylkesvegen ved Garnesstølen mot Garnestangen. 

 

Tiltakene iverksettes på bakgrunn av trafikksikkerhetsutredningen for Bergen. Utredningen er utarbeidet av Bergen kommune, politiet, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen i samarbeid med skole, FAU og elevråd i 2016/2017. 

Utredningen bygger blant annet på innspill gitt til Bergen kommune sin trafikksikkerhetsplan for 2014 – 2017. Utredningen bygger også på innspill fra skole, FAU, elevråd og publikum i området.

TS- utredningen skal lede frem til anbefalte strakstiltak rettet mot fotgjengersikring, skoleveiproblematikk og andre trafikksikkerhetstiltak med utgangspunkt i dagens situasjon. Strekninger som brukes som skolevei for barn har vært et av hovedfokusene i utredningen.