Ådnamarka skole

Bergen kommune, Arna

 • Tiltaksområde: Gange, Sykkel, Trafikksikkerhet
 • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
 • Finansieringskilde: Fylkeskommunale midler
 • Status: Ferdigstilt
 • Ferdig: 2022

Miljøløftet sikrer skolevegen til Ådnemarka skole.

For Ådnemarka skolekrets planlegges flere tiltak rettet mot trafikksikkerhet, blant annet: 

 • sikring av krysset fra Strutthaugen til Stølsvegen. 
 • sikring av eksisterende gangfelt over Indre Arna-vegen. 
 • etablering av fartsdempende tiltak, oppgradering av belysning og universell utforming av bussholdeplasser. 
 • etablering av fortau langs vegen frem til krysset mellom Strutthaugen og Stølsvegen. 
 • oppgradering av belysning og utforming ved eksisterende gangfelt. 
 • fartsdempende tiltak ved gangfelt i skolekretsen.

 

Tiltakene iverksettes på bakgrunn av trafikksikkerhetsutredningen for Bergen. Utredningen er utarbeidet av Bergen kommune, politiet, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen i samarbeid med skole, FAU og elevråd i 2016/2017. 

Utredningen bygger blant annet på innspill gitt til Bergen kommune sin trafikksikkerhetsplan for 2014 – 2017. Utredningen bygger også på innspill fra skole, FAU, elevråd og publikum i området.

TS- utredningen skal lede frem til anbefalte strakstiltak rettet mot fotgjengersikring, skoleveiproblematikk og andre trafikksikkerhetstiltak med utgangspunkt i dagens situasjon. Strekninger som brukes som skolevei for barn har vært et av hovedfokusene i utredningen.