Fv.238 - Gaupåsvegen

Bergen kommune, Arna

 • Tiltaksområde: Gange, Kollektiv, Sykkel, Trafikksikkerhet
 • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel, Kollektiv
 • Status: Ferdigstilt
 • Ferdig: Desember 2018

Miljøløftet sikrer fremkommelighet for myke trafikkanter på Gaupåsvegen og oppgraderer busstoppet ved Bankvegen.

Tiltak blir gjennomført som følge av at Haugland skule er nedlagt. Elevene blir overført til Ytre Arna skole og får dermed skolevei forbi avkjørselen til Arna steinknuseverk ved Orfallet. Tiltakene skal sikre skoleveien for skoleelever fra Haugland som skal til Ytre Arna skole. Tiltaket innebærer: 

 • Justere avkjørsel og utbedre kryssområdet
 • Etablere fortau
 • Forsterket belysning
 • Gangfelt

 

I tillegg skal busstoppet ved Bankvegen oppgraderes. Tiltaket har til hensikt å sikre venteareal for busspassasjerer og skoleelever samt sikker kryssing over Bankvegen. Dette tiltaket innebærer:

 • Venteareal for busspassasjerer
 • Tilrettelagt kryssingspunkt
 • Belysning
 • Gangfelt