Opprusting Olav Kyrres gate

Bergen kommune, Bergenhus

 • Tiltaksområde: Kollektiv, Trafikksikkerhet
 • Satsingsområde byvekstavtale: Kollektiv
 • Status: Ferdigstilt
 • Ferdig: 2021

I mai 2021 gjenåpnet et av Bergens viktigste knutepunkt for kollektivtrafikk, Olav Kyrres gate. Den opprustede gaten byr på bedre plass til busspassasjerer og gående, bedre ruteinformasjon, og et mer attraktivt bytte mellom buss og bane. 

Hovedgrepet i Miljøløftet-prosjektet i Olav Kyrres gate har vært å omprioritere areal fra kjørefelt til fortau og passasjerareal. Nå har gaten fått et åpnere og mer trivelig byrom, der det å oppholde seg er like viktig som det å komme seg fram. Holdeplassene i gateløpet er oppgradert med universell utforming, slik at denne delen av sentrum blir tilgjengelig for alle.

Opprustingen av gaten sikrer også en smidigere overgang for passasjerer mellom ulike kollektivtilbud, som sammen med økt attraktivitet og tilgjengelighet er viktige virkemiddel for å nå regjeringens transportpolitiske mål om nullvekst: At all vekst i persontransporten i Bergensområdet skal tas med sykkel, kollektiv og gange.

Nye Olav Kyrres gate: Fakta og bilder

 • Olav Kyrres gate mellom Småstrandgaten og Vaskerelven er ca. 450 meter lang og er del av hovedknutepunktet for kollektivsystemet i Bergen.
 • Opprustingen gir en mer attraktiv gateterminal der det er enkelt å bytte mellom busser og bybane. Trafikksikkerheten er økt, med enklere kjøremønster og bedre sikt.
 • Gaten er oppgradert i henhold til krav om universell utforming og fortauene er utvidet for å gi et åpnere og mer trivelig byrom som er attraktiv og tilgjengelig for alle.
 • Bussholdeplassene har fått romsligere venteareal for å gi bedre plass til kollektivreisende og større leskur med lys i taket. Det er også montert informasjonsskjermer som viser bussavganger i sanntid.
 • Gatens særpreg er beholdt med gjenbruk av ca. 100.000 brostein fra Olav Kyrres gate og Nordnes.
 • Olav Kyrres gate har blitt «ny» på flere måter. Gaten er oppgradert med energisparende LED belysning. Det er utført viktig arbeid med kabler og rør til infrastruktur i grunnen og nytt bossnett vil erstatte dagens bosspann når mottaksstasjon ved Store Lungegårdsvann åpner om få år.
 • Deler av gaten som går over gammel sjøbunn støttes nå opp av jetpeler og hele bærelaget i gaten er utbedret og forsterket med armeringsnett og drensbetong under brosteinsdekke, for å kunne tåle tung busstrafikk.
 • De gamle trærne er tilbake og fortau-utsmykning i mosaikk av Elina Brandt Hansen er satt på nytt etter originale tegninger.
 • Gamle platekantstein og volutter i granitt er gjenbrukt så langt det har vært mulig. Gjerder, pullerter og utsmykningen rundt lysmastene er pusset opp og tilbakeført. Det er lagt varmekabler og i underkant av 4000m2 norsk skifer på fortauene.

 

 

 •