Oppgradering av haldeplassar E39 Bjørnafjorden

Bjørnafjorden kommune

  • Tiltaksområde: Gange, Kollektiv, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Kollektiv
  • Kostnad: 2 mill. kroner
  • Finansieringskilde: Statlige programområdemidler
  • Status: Planleggingsfasen

Åpning av ny E39 med bompengeinnkrevjing har gitt potensiale for betydeleg auka etterspørsel etter kollektivreiser. Dette aukar viktigheita av trygge haldeplassar.

Prosjektet leggjer opp til utbetring av haldeplassane Trolldalen og Haugland i retning sør, der behovet for opprusting er størst. Haugland vert oppleva som direkte traffikfarleg i dag på grunn av vesentlege manglar.

Utbetring av haldeplassareal og etablering av kantstein gjer at det blir tryggare å gå av og på bussen og å opphalde seg på haldeplassen. Samstundes vil oppsetjing av lehus gjere haldeplassen meir synleg for alle trafikantgrupper.

Tiltaket kan inkludere etablering av lehus og opprusting av tilkomsten for gåande (til dømes asfaltering/oppsettjing av rekkverk) ved øvrige haldeplassar der det er mogleg innanfor rammene til prosjektet.

 

Foto: Google Streetview