Kollektivtiltak Foreningsgaten

Bergen kommune, Bergenhus

  • Tiltaksområde: Kollektiv, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Kollektiv
  • Finansieringskilde: Statlige programområdemidler
  • Status: Planleggingsfasen

Rutenettet til Skyss legges om etter åpning av Olav Kyrres gate. Dette medfører behov for ombygging av signalanlegg og refuge samt behov for ny skiltplan for permanent tilrettelegging for busstrafikk gjennom Foreningsgaten, krysset Foreningsgaten/Olav Kyrres gate og krysset Olav Kyrres gate/Håkonsgaten.

Midlertidig løsning som ble etablert i forbindelse med åpning av Olav Kyrres gate videreføres til permanent løsning kan bygges.

Prosjektet er ikke prioritert med egen linje i handlingsprogrammet, 
men blir gjort ferdig innenfor gjeldende rammer til Olav Kyrres gate. 

Se sak 32/23 i styringsgruppen for mer informasjon: 
https://miljoloftet.no/detteerMiljoloftet/motepapir-og-referater/