Kollektivprioritering Haukås

Bergen kommune, Åsane

  • Satsingsområde byvekstavtale: Kollektiv
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig: Oktober 2018

Miljøløftet har bygget nytt kollektivfelt på Haukås for å sikre bedre fremkommelighet for kollektivtransport.

Det har lenge vært dårlig fremkommelighet gjennom kryssområdet  som har avkjørsel til Nordre Brurås. I retning nord gjelder dette spesielt i ettermiddagsrushet. Her har det vært ønske om å bygge en løsning som skal gi bussene mindre tidstap.

Det er nå bygget nytt bussfelt gjennom krysset, i retning nord. Nord for krysset er det også bygget om lag 350 meter nytt kollektivfelt. 

Best mulig bussfremkommelighet og gode holdeplassløsninger er viktige virkemiddel i regjeringens transportpolitiske mål om at all vekst i persontransporten i Bergen skal tas med sykkel, kollektiv og gange.