Haukeland sør

  • Satsingsområde byvekstavtale: Kollektiv
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig: 2019

Miljøløftet bygger nytt kollektivfelt sør for Haukeland for å bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk.

I dag har busser, i retning Bergen sentrum, forsinkelser på strekningen, fra der hvor dagens kollektivfelt opphører i Haukelandsveien og frem til Haukelandskrysset. På holdeplassen, like sør for Haukelandstunnelen er det også begrenset holdeplassareal. 

Det planlegges å forlenge dagens kollektivfelt. Det planlegges også å bygge om holdeplassen, som ligger like sør for Haukelandstunnelen. En forlengelse av kollektivfeltet vil gi bedre fremkommelighet for bussene, spesielt i rushet. Det er svært mange av- og påstigende passasjerer på holdeplassen. Det planlegges å bygge holdeplassen slik at flere busser kan betjene den samtidig. Perrongarealet er også planlagt utvidet.

Best mulig bussfremkommelighet og gode holdeplassløsninger er viktige virkemiddel i regjeringens transportpolitiske mål om at all vekst i persontransporten i Bergen skal tas med sykkel, kollektiv og gange.