Kapasitetsutvidelse Åsane terminal

  • Satsingsområde byvekstavtale: Kollektiv
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig: Oktober 2018

Miljøløftet utvider Åsane terminal for at terminalen skal kunne håndtere økt kollektivtrafikk i rushtid.

Svært mange busser kjører innom Åsane terminal. Dette har ført til at det ikke har vært nok plass til å håndtere alle bussene i rushet. I tillegg har innfartsparkeringen, som ligger like ved terminalen, stort sett vært full på hverdager. 

Terminalen er nå blitt utvidet for å kunne håndtere alle bussene. I tillegg er det blitt utvidet med flere parkeringsplasser. 

Tiltaket har bidratt til at bussene har fått en mer effektiv betjening av terminalen. I tillegge har økt antall parkeringsplasser ført til at flere kan parkere her for å ta bussen. Begge tiltakene bidrar til at flere velger å reise kollektivt, noe som er med på underbygge Miljøløftets mål om nullvekst i personbiltransporten.