Fyllingsveien

Bergen kommune, Laksevåg

  • Tiltaksområde: Kollektiv, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel, Kollektiv
  • Finansieringskilde: Statlige programområdemidler
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig: Juni 2022

Fv 280 Fyllingsveien fra Carl Konows gate til Gabriel Tischendorfs vei er blitt utbedret for å sikre tryggere og bedre fremkommelighet for gående, syklende, kollektivtrafikk og øvrige trafikanter.

Strekningen er skolevei til Damsgård skole, og flere av boligene langs veien har hatt direkte gangadkomster uten sikt rett ut i trafikkert veg. Strekningen ble opplevd som svært utrygg å ferdes langs for gående og syklende og det var et stor behov for å bedre tilbudet.

Fyllingsveien har nå fått fortau, og langt bedre sikkerhet og forhold for gående og syklister. Veibanen på strekningen er også utvidet, for å gi bedre fremkommelighet for buss og andre tunge kjøretøy.