Fv565 Hilland i Alver kommune, rundkjøring/snumulighet for buss

Alver kommune

  • Tiltaksområde: Areal- og knutepunktsutvikling, Kollektiv, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Kollektiv
  • Kostnad: 10,6 mill. kroner
  • Finansieringskilde: Statlige programområdemidler
  • Status: Planleggingsfasen

Trafikken over Alversundbrua har auka betydeleg dei seinere år og vil auke ytterlegere når ny veg over delar av Radøy snart står ferdig. 

Dagens kryssløysing ved Hillandsvegen vil bli erstatta med ei rundkøyring, som vil medføre ei tryggare trafikkavvikling. Mellom anna vil prosjektet gje fartsreduksjon i eit uoversiktleg trafikkområde.

Det vil og gje snumoglegheit for buss, sånn at regionstamlinja kan forlengast til bustadsområda nord for Alversundbrua og på den måten styrke kollektivtilbodet i dette området. Dette gjeld særleg utanom tidspunkta for gjennomgåande skuleruter.

Foto: Google Streetview / norgeskart.no