Fv. 578, Fv. 5304 Kollektivprioriterte gater i Åsane sentrale deler

Bergen kommune, Åsane

  • Tiltaksområde: Areal- og knutepunktsutvikling, Gange, Kollektiv, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Kollektiv
  • Status: Planleggingsfasen
  • Ferdig: Forprosjekt/trafikkplan i 2023

Prosjektet handler om å utrede kollektivprioritering av flere gater i Åsane sentrale deler, Fv 578 Åsamyrane (sentrum+ Nyborg), Fv 5304 Liamyrane og kommunal veg Åsane senter. I tillegg vil en viktig ambisjon være
å gi bedre forhold for gående og syklende langs disse gatene. 

Det foreslås en plassering av kollektivgatene som balanserer trafikkstrømmer for å unngå forsinkelser og kø, og som fredeliggjør «den blågrønne aksen» – vannveier og grøntområder – på vesentlige punkt. Det vil gi noe mertrafikk på motorvegen, men avlaste lokalvegsystemet og koblinger til hovedveien.

Formålet er å gi kollektivtrafikk, syklende og gående bedre fremkommelighet. For å oppnå dette må trafikkanlegg utformes med kortest mulig avstand for fotgjengere, med lav fart for bilistene, og begrenset antall kjørefelt. Trafikkanleggene må dimensjoneres for økning av myke trafikanter og reduksjon av personbiltrafikk.

Biltilgjengelighet må opprettholdes til alle målpunkt, men med omkjøring noen steder. Det vil bidra både til mindre arealbehov og til færre barrierer for myke trafikanter. Det vil også fredeliggjøre gangakser og byrom, gjøre det mer attraktivt å gå og sykle og gi bedre tilgjengelighet til kollektivholdeplasser.

Foto: Google Maps