Fv. 5364 Kollektivfelt Dag Hammarskjölds veg

Bergen kommune, Fyllingsdalen

  • Tiltaksområde: Kollektiv
  • Satsingsområde byvekstavtale: Kollektiv
  • Finansieringskilde: Fylkeskommunale midler
  • Status: Planleggingsfasen
  • Ferdig: Fremdrift vil avhenge av tilgang til nødvendig areal.

Formålet med tiltaket er å redusere forsinkelsene og gi en mer forutsigbar avvikling for kollektivtransporten. Fv. 5364 Dag Hammarskjölds vei trafikkeres i dag av 3 busslinjer, men det er stamlinje 5 som er den klart mest vesentlige. Fremkomstmålingene fra Skyss sitt sanntidssystem viser utfordringer knyttet til kryss mot fv. 540 Fyllingsdalsveien, med forsinkelser både i morgen- (størst) og ettermiddagsrushet.

Det planlegges derfor et nytt kollektivfelt fra Dag Hammarskjölds veg ved 2A, frem til holdeplass i Fyllingsdalsveien. Total lengde blir ca. 150 m, men dette kan ikke løses innenfor eksisterende vegareal. Nytt kollektivfelt plasseres på innsiden av eksisterende veg inn i høyresving mot Fyllingsdalsveien og frem til holdeplass Hamregården retning sentrum. Det blir behov for å forskyve Dag Hammarskjölds veg mot sør/ Rema 1000, og det er behov for grunnerverv til dette. Foreløpige diskusjoner med grunneier i forbindelse med annet prosjekt har ikke ført fram – det kan derfor blir behov for reguleringsplan.

Prosjektet blir finansiert som del av den fylkeskommunale potten ”Mindre kollektivtiltak, enklere tiltak”, og fremkommer derfor ikke med egen linje i handlingsprogram 2023–2026.

Foto: Google Streetview