Fv. 5322 Holdeplasser ved Sletten senter bybanestopp

Bergen kommune, Årstad

  • Tiltaksområde: Gange, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Kollektiv
  • Finansieringskilde: Fylkeskommunale midler
  • Status: Planleggingsfasen
  • Ferdig: Ikke avklart. Forprosjekt pågår.

Målet med dette prosjektet er å lage sikrere og mer attraktive bussholdeplasser ved Sletten senter.

De siste årene har Bybanen AS gjentatte ganger meldt inn at passasjerer som skal på/av bussen ved Sletten senter i retning nord, har for smalt holdeplassareal. Det i underkant av 3 m brede arealet er lokalisert mellom busskantsteinen og bybanesporet. Her står det ofte mange og venter på bussen samtidig, noe som kan føre til at personer blir presset ut mot skinnesporet når Bybanen ankommer stoppet. En utvidelse av avstigningsarealet vil sikre bedre sikkerhet for bussreisende, samtidig som det blir en mer attraktiv holdeplass.

Samtidig er det ønskelig å flytte den andre holdeplassen, i motsatt retning, slik at den kommer nærmere bybanen. I dag har denne holdeplassen kun et skilt langs fortau, et stykke nord for bybanestoppet. Der er det heller ikke universell utforming.

Løsning for holdeplassen vil bli detaljert nærmere under prosjektering. Holdeplassen i retning nord, blir liggende omtrent der den er i dag, men av-/påstigningsarealet økes i bredde ved at det tas litt av kjørevegen. Det legges også til rette for at bussen står noen meter lengre fremme på holdeplassen.

På motsatt side av vegen etableres inn-/utkjøring til parkeringsplassen, nord for parkeringsarealet. I dag er inn-/utkjøringen sør for parkeringen.

I retning sør flyttes dagens kantstopp fra før lyskrysset til der hvor dagens inn-/utkjøring til parkeringen er lokalisert.

Foto: Google Streetview