Fremkommelighet kollektiv Øvre Kråkenes

Bergen kommune, Fyllingsdalen

  • Tiltaksområde: Kollektiv
  • Satsingsområde byvekstavtale: Kollektiv
  • Finansieringskilde: Fylkeskommunale midler
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig: Desember 2018

Miljøløftet utvider del av fv 287 Øvre Kråkenes for å bedre fremkommelighet for kollektivtransport.

Det er mange busser som kjører Øvre Kråkenes. På strekningen like vest for Bønes barneskole er det for trangt til at bussene kan passere andre større kjøretøy, som kommer i motsatt retning. Bussene må da ofte stå og vente til andre kjøretøy har passert den aktuelle strekningen. 

Kjørebanen skal utvides ved at det blir smalere rekkverk mot gang-/sykkelveien og at lysmaster flyttes til motsatt side av vegene, inn i det aktuelle rekkverket. 

Best mulig bussfremkommelighet er et viktig virkemiddel i regjeringens transportpolitiske mål om at all vekst i persontransporten i Bergen skal tas med sykkel, kollektiv og gange.