Utvidelse av avkjøringsrampe Hopskrysset

  • Satsingsområde byvekstavtale: Kollektiv
  • Status: Planleggingsfasen

Avkjøringsrampen i Hopskrysset retning sør skal utvides for å sikre bedre fremkommelighet for kollektiv.

Når busser skal betjene holdeplassen «Hop, Sjølinjen», i retning sør, benyttes samme avkjøringsrampe som øvrig trafikk. I rushet oppstår det ofte kø-situasjoner hvor busser og andre kjøretøy kommer i hvert sitt kjørefelt, men skal inn på ettfelts- rampen samtidig. Da blir bussen stående på E39, mens sjåføren venter på at det skal bli en luke hvor bussen kan kjøre inn mellom andre kjøretøy og på rampen. At bussene blir stående på E39 kan føre til påkjørsler bakfra.      

Det er planlagt å korte ned refuge i nordlig ende, slik at det blir en bredere passasje i starten av rampen. Bussene vil da kunne kjøre inn på holdeplassen selv om det er kø. 

Ny løsning vil føre til at det blir mindre trafikkfarlig når busser skal betjene holdeplassen. Fremkommeligheten for det aktuelle bussene vil også bli bedre. Best mulig bussfremkommelighet er et viktig virkemiddel i regjeringens transportpolitiske mål om at all vekst i persontransporten i Bergen skal tas med sykkel, kollektiv og gange.