E16 Trafikktiltak Nygårdstangkrysset/Fjøsangerveien

Bergen kommune, Bergenhus

  • Tiltaksområde: Kollektiv
  • Satsingsområde byvekstavtale: Kollektiv
  • Kostnad: 11,7 mill. kroner
  • Finansieringskilde: Statlige programområdemidler
  • Status: Planleggingsfasen
  • Ferdig: Oktober 2023

Formålet med dette prosjektet er å forbedre fremkommelighet og redusere forsinkelser for kollektivtrafikken inn mot sentrum/Bystasjonen i morgenrushet. Dette blir gjennomført ved å endre feltbruk og skilting i kryssområdet E 16 Fjøsangerveien/ Fv5338 Lungegårdskaien, inkludert innkjøringsløsningen til Bygarasjen.

Tiltaket forventes å gi betydelig fremkommelighetsgevinst for kollektivtrafikken inn mot sentrum/Bystasjonen i morgenrushet (opp mot 5-7 minutters redusert køtid). Tiltaket vil også gi tilsvarendefremkommelighetsgevinst for annen trafikk, og vil derfor ikke endre konkurranseforholdet bil/kollektiv.

Tiltaket bedrer fremkommeligheten for næringstransport til godsterminalen på Nygårdstangen (transport som er fritatt fra nullvekstmålet).

Tiltaket gir også bedret fremkommelighet for personbiltransport mot sentrum i morgenrushet. Dette er i utgangspunktet i konflikt med overordnede mål om nullvekst i personbiltransporten. Det er imidlertid ikke mulig å oppnå forbedringer for kollektivtransporten uten at øvrig transport også får bedre fremkommelighet. Gevinstene for kollektivreisende er størst (ca. 60 prosent av personreisene som får bedre fremkommelighet er kollektivreisende, ca. 40 prosent er bilbaserte personturer).

Tiltaket forventes å gi svært stor samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Estimert nåverdi for innsparte tidskostnader er 100–200 mill. kroner. Dette må sees i forhold til en anleggskostnad på anslagvis 11 mill. kroner.