Bedre framkommelighet for kollektivtrafikk i Brønndalen

Bergen kommune, Laksevåg

  • Tiltaksområde: Kollektiv, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Kollektiv
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig: 2020

I Brønndalen er det etablert snuplass for buss og ny universelt utformet holdeplass. Vegen er også utvidet for å sikre bedre og tryggere fremkommelighet for kollektivtransport og myke trafikantgrupper.

Best mulig bussfremkommelighet og gode holdeplassløsninger er viktige virkemiddel i regjeringens transportpolitiske mål om at all vekst i persontransporten i Bergen skal tas med sykkel, kollektiv og gange.