Kv4728 Litleåsvegen sykkeltiltak

Bergen kommune, Åsane

  • Tiltaksområde: Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Kostnad: 30,6 mill. kroner
  • Finansieringskilde: Statlige programområdemidler
  • Status: Planleggingsfasen

Litleåsvegen frå krysset ved Liamyrane og fram til Liavegen skal leggjast til rette for sykkel. I dag må ein sykle i Litleåsvegen med svært høg andel tungtrafikk og mange kryss og avkøyringar, eller sykle på intern kjøreveg. Den interne kjørevegen er adkomstveg til bustadar, som primært vert nytta av gående. Der er det og siktutfordringar med kryss og avkøyringar.

Eit betre sykkeltilbod mellom Flaktveit og Åsane senter vil redusere behovet for personbilreiser til både arbeidsplassar og kollektivtransport. 

 

Foto: Google Streetview